Yrkestrafikens hastighetsefterlevnad – resultat från 2018 års mätningar

ISO 390001- certifierade företag är bättre på att följa hastighetsgränserna
  • Andelen överträdelser i årets studie har ökat sedan förra året. År 2017 var andelen överträdelser 52,7 procent och 2018 var motsvarande andel (exklusive taxi) 56,5 procent.
  • Det är olyckligt att hastighetsefterlevnaden i studien var nära hälften av Trafikverkets mål om 80 procent för 2020, eftersom målet är satt med hänsyn till nollvisionen och etappmålet om max 220 döda i trafiken 2020.
  • Bland taxi-bolagen var också andelen höga överträdelser störst, med ca en av tre bilar som körde mer än tio km/h för fort.
  • Överträdelserna var vanligast på gator med 40 km/h hastighetsgräns, där fyra av fem mätta fordon körde för fort.
  • Vid överträdelse var medelhastigheten i genomsnitt 15 procent över angivna gränser. Jämfört med om den varit enligt angivna gränser medför det en ökning av risken för olyckor med dödliga utfall med 88 procent och en ökning av risken för olyckor som leder till svåra skador med 52 procent, enligt den s.k. potensmodellen (Elvik, 2007).
  • Resultaten tyder på att ISO 390001 – certifierade företag är bättre på att följa hastighetsgränserna, med dubbelt så hög andel överträdelser bland företag utan certifiering. En av tre fordon med certifiering körde för fort vs två av tre utan certifiering.

 

Yrkestrafikens hastighetsefterlevnad 2018 Emma Engström_20180906