Fyrhjulsdriftens för & nackdelar

I Smålandspostens krönika 4 maj skrev Stefan Nilsson om våra undersökningar av fyrhjulsdrift. Krönikan innehåller uppgifter som inte överensstämmer med Folksams inställning till fyrhjulsdrift.

Folksams intention med testerna var absolut inte att döda fyrhjulsdrift utan att beskriva de egenskaper som fyrhjulsdriften har och inte har. Att fyrhjulsdriften har en överlägsen framkomlighet är helt klart. Skillnader i utsläpp finns fortfarande men systemen har utvecklats så att skillnaden i bränsleförbrukning till de tvåhjulsdrivna har minskat tack vare smartare lösningar. Vi påstår inte att fyrhjulsdrift är ett miljöhot.

En vanlig föreställning har varit att mer eller mindre framhäva fyrhjulsdrift som ett säkerhetssystem. Tesen har varit att fyrhjulsdriften ger en ökad stabilitet och därmed minska risken för sladd både under acceleration och inbromsning. Det kan teoretiskt styrkas med fordonsdynamiska beräkningar och ger sannolikt en positiv effekt på bilar utan antisladd, men som vi inte kan styrka. Fyrhjulsdriftens framkomlighet är dock både dess styrka och svaghet. Våra resultat visar inte att fyrhjulsdrift bör bannlysas utan att medvetandegöra de egenskaper som kan få föraren att hamna i risksituationer. De risker vi ser med fyrhjulsdriftens överlägsna framkomlighet är bl.a. att föraren tenderar underskatta underlaget, medvetet eller inte. Våra analyser av verkliga olyckor pekar på högre kollisionshastigheter för fyrhjulsdrivna bilar. En annan risk är att om man väljer billiga undermåliga däck kommer det inte påverka framkomligheten lika mycket som dess bromsegenskaper. Sammantaget skulle detta kunna vara orsaker till att vi inte ser någon signifikant positiv (eller negativ) effekt av fyrhjulsdrift på olycksrisk.

Den statistiska metoden vi använt heter inducerad exponering (Evans 1998) och analyserar relationen mellan olika olyckstyper och det system som studeras. Vi har jämfört förhållandet mellan olika olyckstyper, en där systemet förväntas ha effekt och en där systemet har ingen/liten effekt dvs. påkörningar bakifrån. Vi har sålunda studerat singelolyckor och påkörningar bakifrån för två/fyrhjulsdrift samt med och utan antisladd. Metodens styrka är att den kompensera för inverkan av olika typer av körbeteende och körsträckor. Ingen metod klarar att renodla från alla påverkansfaktorer men under alla de år som vår oberoende forskning har bedrivits, vill jag påstå att vi kommit långt i valet av metod när vi studerar olika systems effekter på olyckor och personskador. Att då påstå att vi använder oss av “dåligt underbyggda argument och direkt vilseledande propagandistisk statistik” känns något magstarkt.