Tar efter flygindustrin

Inom flygindustrin har man länge haft en helhetssyn för att undvika olyckor. I flygplan finns det många olika stödsystem som hela tiden hjälper piloterna att fatta rätt beslut, samt hjälper dem att upptäcka och undvika faror. Här har vi som arbetar med vägtrafiksäkerhet mycket att lära oss. Nollvisionen är ett steg i rätt riktning. I min avhandling studerade jag trafikolyckor utifrån ett systemtänk – hur ”samverkar” bilen, vägen och människan i en olycka. Jag analyserade dödsolyckor för att bedöma vad som orsakade den dödande personskadan – inte varför olyckan skedde. I de flesta olyckor var det mer än en faktor som samverkade exempelvis både bilen och vägen eller vägen och människan eller så alla tre. En orsak till detta är att biltillverkare och vägutformare länge arbetat var för sig utan att tillsammans försöka förstå och lösa problemen. I krockprov har man nästan helt och hållet fokuserat på att titta på bil-bil-kollisioner trots att singelolyckor utgör en stor andel av olyckorna.

Precis som de gjort i flygindustrin behöver vi skapa ett system där bilen och vägen ”kommunicerar”  med varandra och stödjer människan att handla rätt. På Autoliv i Vårgårda har de byggt upp en liten stad i miniatyr för att just testa i ”verklig trafikmiljö”. På Luleå tekniska universitet jobbar man tillsammans med Vägverket för att skapa intelligenta vägar. Trådlösa vägmarkeringar längs vägen samlar in information om antal bilar, bilars rörelsemönster, köbildningar, väglag osv.  Båda dessa är två exempel på hur vi sakta men säkert börjar närma oss flygindustrin och dess systemtänk!