Rapport från årsstämma i Trelleborg 2018

Var:  Söderslätts arena Trelleborg

När:  25 april 2018

Hur många:  ca 700 personer

Vad beslutades:  Vanliga stämmoärenden samt val av ny ordförande. Folksam var med som justerare av protokollet.

Vad sa VD Peter Nilsson:  Han talade om det starka finansiella resultatet  och gick igenom de hållbarhetsområden som Trelleborg prioriterar.  Trelleborgs starkaste värde för samhället i ett längre perspektiv är de produkter och lösningar som skyddar miljö, människor, infrastruktur och tillgångar.
Blue Dimension, kallar man det produktområde som  tydligaste ger möjlighet att bidra till förbättring av samhällets hållbarhet i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.
Mångfald  – en balanserad blandning vad gäller nationalitet, etnicitet, ålder och kön
Affärsetik – att alltid följa samhällets spelregler. Korrekt är korrekt. Uppförandekoden täcker lagar och regler, mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och etik där bolaget verkar och gäller alla medarbetare utan undantag.
Säker och effektiv resursanvändning –  Manufacturing Excellence som utvecklar produktionsprocesser och Safety@Work  är grundpelare för arbetet med att skapa säkra arbetsplatser och en effektiv resurshantering.  Energy Excellence är ett initiativ för systematisk energieffektivisering vid alla enheter. Det innebär bland annat att samtliga produktionsanläggningar måste visa upp en aktivitetsplan för att minska energianvändningen med målet att förbättra den globala energieffektivitet med minst 3 procent om året. ”20 by 20”, syftar till att mellan 2015–2020 minska utsläppen av koldioxid med 20 procent relaterat till  omsättningen.

Låt mig få ge ett konkret exempel på våra energieffektiviseringar. Vulkanisering av gummi är encentral process inom vår industri som bygger på en kombination av ett högt tryck och en hög temperatur. Temperaturen åstadkommes traditionellt med ånga. Nu har vi börjat ersätta ångan i vulkaniseringen med kväve för att få en stabilare och inte minst energieffektivare process. Till gagn för vårt resultat, men också för miljön, då den nya tekniken markant sänker den totala energiförbrukningen i vulkprocessen.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Trelleborg specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Trelleborg planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Peter Nilsson:

Det är en stor fråga. Trelleborg arbetar på många olika sätt med riskanalys  till exempel med vattennivåer fabriker. Det ska finnas handlingsplaner för alla risker. Vi tittar också på vad vi  kan göra för att sänka vår egen påverkan som arbetet med 20:20.

Våra produkter är också viktiga till exempel fossilfria elsystem som vi säljer lösningar för. Vi är transparenta och öppna men det är väl teoretiskt att kvantifiera.  Trelleborg  satsar på att hjälpa våra kunder i första hand.

Några tweets från @etikkatten:

Hållbarhet får stort utrymme i vd talet kommer tom före det fina stigande finansiella resultatet

Nu fråga om har planer på att flytta HK till en annan ort. Nix säger ordförande och vd samstämmigt. Applåder utbryter

Många frågor på stämman idag, deltagarna verkar vara uppiggade av en rejäl midda med kaffe och kaga samt glittrig underhållning samt ett gott resultat