Rapport från årsstämman i Hexpol 2018

Rapport från årsstämman i Hexpol 2018

Var:  Börshuset, Malmö

När:  24 april 2018

Hur många:  Cirka 100 personer

Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor.

Vad sa VD Mikael Fryklund:  

Han berättade att 2017 var resultatmässigt det bästa året hittills men också ett år med en stabil försäljning till fordonsindustrin och ökad försäljning i andra segment som verkstads- och allmän industri samt i bygg- och anläggningsbranschen. Hållbar utveckling ingår i HEXPOL:s strategiska arbete (och budgetarbete) och är ett prioriterat område. HEXPOL har en strategi innebärande ett proaktivt miljöarbete samt ett socialt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi har samlat våra strategier samt redovisar vårt utfall och åtgärder på ett utförligt och transparent sätt.

Under året har Hexpol fortsatt fokuserat på energibesparingar och på att fortsatt införa certifierade miljöledningssystem. De rapporterar prestanda inom hållbar utveckling enligt en global vedertagen “rapporteringsnorm” GRI-B nivån, och nu också enligt den uppdaterade GRI-G4 nivån. Under 2017 har Hexpol antagits som deltagare i FN Global Compact som är världens största initiativ inom hållbar utveckling och våra mål för hållbar utveckling har kopplats till de Globala målen.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Hexpol specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Hexpol planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Mikael Fryklund:

Vi gör årliga genomgång i styrelsen med miljömålen. Vi gör också bedömningar av risker.  Vi energieffektiviserar bland annat med solenergi i USA.  Vi har identifierat att tre av våra verksamheter kan hotas av översvämningar och en av torka.  Hexpol kan bidra med lättare material. Våra plastmaterial kan ofta ersätta metall och vår produkt Hexlife är lättare än gummi.

Vi använder inte TCFD men vi har ett annat system som är snarlikt.

Några tweets från @etikkatten:

Styrelsen jämställd även i år i

Riktigt bra redovisning av hållbarhetsarbete i  stjärna i boken