Rapport från årsstämma i Kinnevik 2018

Var: Rival, Stockholm

När: Måndag 21 maj

Hur många: Cirka 265 deltagare på plats

Vad beslutades: Det vanliga (utdelning, ansvarsfrihet etc.) – en ny styrelseledamot valdes in och det valdes även en ny styrelseordförande

Vad sa (avgående) ordförande Tom Boardman: Han talade om att 2017 varit ett bra år för Kinnevik, med “strong operational performance”. Styrelsen ägnade mycket resurser åt att hitta en ny VD, även om det gick väldigt bra att ha CFO som tillförordnat VD.

Tom Boardman lyfte även fram fyra punkter som är styrelsens ansvar:

  1. Styrelsen är alltid ansvariga för strategin
  2. Styrelsen är ansvariga för att säkerställa att strategin implementeras effektivt
  3. Styrelsen tillsätter och avsätter VD – och det är styrelsen som ska säkerställa att bolaget har rätt VD på plats
  4. Styrelsen är ytterst ansvarig för compliance (regelefterlevnad) och hållbarhet

Tom Boardman avslutade med att lyfta fram de stora förändringar som genomförts , och tackade för tiden i Kinnevik.

Vad sa VD Georgi Ganev: VD Georgi Ganev inledde med att prata om Kinneviks vision – att förbättra tillvaron genom att skapa alternativ. Digitalisering och ny teknik ger konsumenter rätt till val – bland annat inom nätshopping och finansiella produkter.

Ganev fortsatte med att prata om portföljbolagen, och nämnde exempelvis att Millicom investerat mycket i ny teknik och att man avyttrat verksamhet i Ghana och Rwanda enligt plan. Kinnevik har under 2017 avyttrat innehavet i Rocket Internet – som var en viktig partner när Kinnevik byggde upp kunskap inom digitala investeringar, men i takt med att innehavet förändrades valde man att sälja.

Tre punkter listades under framtidsplaner:

  1. Aktivt ägarskap
  2. Accelerera den privata portföljen
  3. Öka fokus i Norden

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Det är positivt att Kinnevik arbetar med hållbarhetsfrågor inom ramen för sitt aktiva ägande, vilket man kan läsa om i årsredovisningen. Vi delar Kinneviks syn om att företag som integrerat arbetar med hållbarhet står bättre rustade för framtidens utmaningar.

Men när det specifikt gäller klimatförändringarna undrar jag om Kinnevik exempelvis har gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet, och era innehav, kan komma att påverkas av klimatförändringarna, och om ni har kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Kinnevik planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Georgi Ganev:

Kinnevik har inte kvantifierat risker och möjlighet ännu, men man har tagit fram ett GRC-verktyg (governance, risk, compliance) som kommer att utvecklas. Kinnevik ser positivt på alla initiativ som skapar transparens, men när det gäller TCFD anser man att det inte är helt klart än hur man ska implementera rekommendationerna. Kinnevik har höga ambitioner inom hållbarhet, och man ser positivt på den här typen av initiativ och inspel.

Några tweets från @etikkatten:

Stämmans ordförande inleder med att dra säkerhetsföreskrifter i händelse av brand. Låt oss hoppas att det inte blir fullt så hett! #kinnevik

Vd Gregori Ganev pratar om arbetet #Kinnevik lagt ned på att se hur deras verksamhet och innehav kan bidra till FNs hållbarhetsmål, och lyfter fram innehavet Babylon. Kul!

Styrelseval enligt valberedningens förslag – en styrelseledamot har valts in, och fyra ledamöter (inkl ordföranden) har avböjt omval. #kinnevik