Rapport från årsstämma i Sobi 2018

Var: Näringslivets hus

När: 9 maj 2018

Närvarande: ca 50 stycken närvarande

Vad beslutades: Bland annat ansvarsfrihet och styrelseval, men också om incitamentsprogram (mer om hur Folksam röstade nedan)

Vad sa VD i sitt anförande: VD Guido Oelkers pratade bland annat om fortsatt fokus på blödarsjuka, och att man även kommer fortsätta satsningen inom området “speciality care”. Sobi avser stärka den geografiska närvaron i USA och EMENAR, och man vill bygga upp en forskningspipeline – med fokus på forskningsprojekt som är i slutfasen. VD pratade även om donationsarbetet Sobi arbetar med, och förklarade att sällsynta sjukdomar är mer än bara “business”.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

 Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Risker kan exempelvis vara att starkare, och mer frekventa, stormar och översvämningar stör produktion och att anläggningar drabbas av skador.

 Hur ser Sobi på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Vad svarade VD Guido Oelkers:

Miljöfrågor är viktiga för Sobi, men den egna påverkan på miljön är liten givet den bransch man är aktiv inom. Sobi har sänkt sin energikonsumtion med 25 procent sedan 2011, och man har även minskat vattenanvändningen – dessutom ser man till att använda videokonferenser i hög utsträckning för att minska resebehovet. Sobi känner sig trygga med var deras fabrik ligger ur ett klimatperspektiv, och man gör det man kan för att vara ansvarsfull.

När det gäller TCFD följer man utvecklingen, men har inte skrivit under. Man kommer att rapportera på GRI standardnivå.

Hur röstade Folksam: Folksam röstade nej till förslaget om långsiktiga incitamentsprogram, likt förra året – då vi tycker att programmet är för generöst, utan tillräckliga prestationskrav.

Tweets från @etikkatten:

En aktieägare frågar vd hur han ser på att endast en av tio i koncernledningen är kvinna #sobi – väldigt relevant fråga!

VD bekräftar att man tycker att man är i rätt marknad; finns många sjukdomar som man inte forskat tillräckligt om. #sobi

Mycket harklingar i lokalen – är det pollensäsongen, eller gör åhörarna sig redo för frågestunden…? #sobi