Rapport från årsstämma i BillerudKorsnäs 2018

Var: Rival, Stockholm

När: 15 maj

Närvarande: 300 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Antal styrelseledamöter beslutades öka från sju till åtta.

Vad sa styrelsens ordförande: Lennart Holm berättar om styrelsens arbete som han menar fungerat mycket bra. Även extern genomgång ska ha visat detta. Totalt har styrelsen träffats 14 gånger under året och den viktigaste frågan har varit att tillsätta ny VD. Mycket tid har också lagts på investeringar och på att förbättra stabiliteten i produktionen. Ordförande menar att bolaget är ledande när det gäller innovation och att hållbarhet är i fokus generellt. Utmaningar under året har varit störningar i produktionen och vedförsörjningsfrågor.

Vad sa vd: Petra Einarsson som är ny VD sedan årsskiftet berättar att bolaget har hög efterfrågan i samtliga affärsområden. Trots problem med vedförsörjning och produktionsstörningar nåddes höga produktionsnivåer. VD berättar om stor potential i ”next generation” – ett investeringsprogram för att möta den ökade efterfrågan. Investeringen innebär bland annat att en ny kartongmaskin byggs i Gruvön vilket är den största investeringen någonsin för bolaget och maskinen blir världens största i sitt slag. Arbetet har dock drabbats av fördyrningar. VD nämner urbanisering, e-handel och hållbarhet som områden som skapar möjligheter. VD berättar att det är troligt att vi ändrar vår syn på förpackningar framöver och berättar om hållbara förpackningslösningar.

Vad frågade Folksam: 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Sandvik på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Petra Einarsson: 

Hållbarhetsfrågor är en stor del av arbetet i ledningen. BillerudKorsnäs beslutade under 2017 om klimatmål i enlighet med Science Based Targets med syftet att bidra till att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 grader, i enlighet med klimatavtalet i Paris 2015.

Science Based Targets är ett initiativ som bygger på ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute och WWF. Riskhanteringssystem för att hantera klimatscenarion finns ej på övergripande nivå men visst arbete inom olika delområden. Avser att rapportera efter TCFD och föra in det i redovisningen.

Övriga frågor: Aktiespararna frågar bland annat om bolaget funderat på att lägga produktionen närmare tillväxtmarknader. VD svarar att bolaget har en stor andel av marknaden i Europa och Asien, men att inga beslutade planer finns på att göra investeringar utanför Sverige i dagsläget. Övriga frågor som tas upp är bland annat är runt handelstullar, Brexit, valutaförändringar, arbetsplatsolyckor, mångfald, korruption mm.

Några tweets från @etikkatten:

”Ett säkert företag är ett starkt företag” säger VD i #Billerudkorsnäs

”Gruvön”, den största investeringen någonsin. Stolt VD och anställda. #Billerudkorsnäs