Rapport från årsstämman i Getinge 2018

Var: Hotell Tylösand, Halmstad

När: 26 april 2018

Närvarande: ca 400 personer

Vad beslutades: Det vanliga – bland annat styrelseval, ansvarsfrihet och utdelning.

Vad sa styrelsens ordförande: Carl Bennet tackade aktieägarna för att de tagit sig till Halmstad och berättade om styrelsens arbete där mycket fokus läggs på uppföljning av resultat och strategi. Carl Bennet presenterade även den nya finanschefen – Lars Sandström – som enligt uppgift precis som ordförande själv också har ett hjärta som klappar extra för Halmstad BK.

Vad sa VD: Mattias Perjos inledde med att prata om att året som gått varit en turbulent tid för både aktieägare och medarbetare i Getinge. Avknoppningen av Arjo har tagit mycket energi från rörelsen, men att efter avknoppningen så går cirka 90 procent av försäljningen till sjukhus. Man har satt en ny strategi och nya finansiella mål, men att kvalitetsfrågor är fortsatt en prioriterad fråga. VD berättade även om “ett mirakel” som rapporterats på tv-programmet Skavlan, där en produkt från Getinge stod bakom miraklet.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

 Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Risker kan exempelvis vara att starkare, och mer frekventa, stormar och översvämningar stör produktion och att anläggningar drabbas av skador.

 Hur ser Getinge på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

 Jag undrar också om Getinge planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Mattias Perjos:

Getinge har gjort en scenarioanalys, och man anser att klimatet medför begränsade risker eftersom man har en stor geografisk ‘footprint’ som skydd. Getinge kommer inte att implementera TCFD, men man följer i dagsläget CDP och GRI.

Övrigt:

En aktieägare undrade om det först kommer att vända för Getinge eller för Halmstad BK; Carl Bennet sa att han hoppades se båda i bättre form!

En annan aktieägare hade frågor kring valutapåverkan; Lars Sandström bekräftade att Getinge är exponerat mot valutafluktuationer då cirka 98 procent av försäljningen sker utanför Sverige.

Några tweets från @etikkatten:

Efter en snabb dragning om revisionsutskottets arbete, är det nu dags för “dagens höjdpunkt” (som ordförande sa) – VD:s anförande #getinge

Särskilt betydelsefulla områden inom revisionen är bland annat nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar och redovisningen av avyttringen av #arjo #getinge