Rapport från årsstämman i Industrivärden 2018

Var: Vinterträdgården, Grand Hôtel

När: Tisdag 17 april

Närvarande: 402 personer deltog i stämman

Vad beslutades: Det vanliga – bland annat val av styrelse och revisor (inga förändringar) och beslut om utdelning.

Vad sa styrelsens ordförande: Fredrik Lundberg talade bland annat om läget i världsekonomin, som gick fortsatt starkt 2017, och att man utvärderat nya investeringskandidater men beslutat sig för att koncentrera sig på befintliga innehav. Man har genererat positivt kassaflöde, vilket är viktigt för att kunna genomföra investeringar och amortera ned skulder. Fredrik Lundberg lyfte särskilt fram Volvo och SSAB som gått starkt under 2017. Dessutom pratade styrelsens ordförande om att Industrivärden lägger stor vikt vid att hitta rätt kandidater till sina innehavsbolag, och att man därför har ett starkt engagemang i innehavsbolagens valberedningar.

Vad sa VD: Industrivärdens VD, Helena Stjernholm, pratade om skuldsättningsgraden – som fortsatt är i det övre intervallet av bolagets mål – men som minskat under året som gått. Det har överlag varit en god utveckling för bolaget under 2017, och att substansvärdet ökar är ett kvitto på att strategin fungerar. Man har avvecklat trading- och derivatverksamheten, tagit fram ett ramverk för hållbarhetsanalys och utvecklat handlingsplaner för innehavsbolagen. Även om framtiden generellt ser positiv ut lyfte Helena Stjernholm fram oron över handelskrig och det geopolitiska läget – vilket återspeglas på aktiemarknaden, med ökad osäkerhet som följd. När det gäller innehavsbolagen lyfte VD fram fokus och flexibilitet som två grundläggande faktorer för framgång, men att det inte finns ett standardrecept som fungerar på samtliga bolag. Slutligen lyfte VD fram vikten av aktiva ägare – och att långsiktiga ägare kan stötta beslut som är positiva på lång sikt, men som är mera utmanande på kort sikt.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Det är positivt att Industrivärden inom ramen för sitt aktiva ägande arbetar med hållbarhetsfrågor, och att man identifierat minskad klimatpåverkan som en väsentlig fråga för bolaget, som man kan läsa om i årsredovisningen. Jag undrar om Industrivärden exempelvis har gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet, och era innehav, kan komma att påverkas av klimatförändringarna, och om ni har kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Industrivärden planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Helena Stjernholm:

Industrivärden har arbetat mycket på sitt ramverk för hållbarhet, så att man kan bli en bättre ‘kravställare’ gentemot innehavsbolagen. Man gör såklart handlingsplaner för innehavsbolagen, men mer detaljerade scenarier är det mer lämpligt att bolagen gör, snarare än ägarna.

TCFD är viktigt, och i och med att Industrivärden rapporterar till CDP kommer de att följa TCFD:s rekommendationer.

Övriga frågor: En aktieägare undrade över Geelys intåg i Volvo och var orolig över teknikstölder. VD lugnade församlingen med att säga att Volvo, där hon är styrelseledamot, idag har samarbete med kinesiska bolag och att säkerhetsfrågor alltid tas på stort allvar. En annan aktieägare ställde bland annat en fråga om bolaget verkligen har en nollvision mot korruption, vilket VD försäkrade.

Några tweets från @etikkatten:

“Hållbarhetsrapporten är väl värd att läsa”, säger huvudansvarig revisor i #industrivärden

“Aktiva ägare spelar en allt viktigare roll”. Katterna på stämman instämmer. #industrivärden

VD: “Det finns väl inte en stämma som inte har ordet digitalisering i sig”. #industrivärden