Rapport från årsstämma i Hemfosa Fastigheter 2018

Bolag: Hemfosa

Var:  Hilton Stockholm Slussen

När: 18 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor

Vad sa ordförande: 

Bengt Kjell berättade ingående om Hemfosas bolagsstyrning och poängterade att det är viktigt med öppenhet och transparens. Under året hade styrelsen 26 möten. Utvärderade under året en uppdelning av Hemfosa i två noterade bolag.

Vad sa vd, Jens Engwall:

2017 var ett starkt år för Hemfosa. Hemfosa förvärvade samhällsfastigheter för ca 2,5 mdkr.

Har integrerat hållbarhetsaspekter i den löpande verksamheten. Energianvändningen per kvadratmeter minskade under 2017. Har energimärkt 279 fastigheter och 21 fastigheter är miljöcertifierade.  Har mål att minska energiförbrukningen i alla fastigheter. Ingen fossil energi, 100% förnyelsebar energi från vattenkraft.

Vd nämnde några viktiga hållbarhetshändelser under året:
Hemfosa har varit med och byggt ett specialsjukhus i Norge som är ett av Norges mest energieffektiva sjukhus. Hemfosa har för första gången tagit upp ett så kallat grönt banklån som en del av sin finansiering i projektet.
Hemfosa bedriver ett energiprojekt i  Sundvsall för att utvärdera möjligheten till miljövänlig energiförsörjning genom att borra energibrunna.
Beslutade under 2017 att anlägga solcellspanel på Hemfosas huvudkontor.

Behövs enorma investeringar i framförallt skolar och äldreboende, här ser vd att det finns stora möjligheter. Behövs en konsolidering i branschen. Många bolag är för små.

Stort arbete med planering av uppdelning av Hemfosa-koncernen i två noterade bolag. Det nybildat dotterbolaget, Nyfosa, inkluderar kommersiella fastigheter.  Vd beskrev de två som ett renodlat, specialiserat samhällsfastighetsbolag och ett transaktionsinriktat opportunistiskt bolag.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Det är positivt att hållbarhet är en del av Hemfosas affärsmodell. Skulle ni kunna berätta hur Hemfosa ser på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Hemfosa ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Jens Engwall:

Det fokus vi haft nu är energiförsörjningarna, att den minskar samt att det blir så lite koldioxidutsläpp som möjligt när man producerar den energin. Det känns också att det är något man kan påverka. Tidigare hade vi inga preferenser alls utan vi köpte energi utifrån perspektivet pris på elbörsen och nu köper vi bara vattenkraft samt vindkraft. Vi tar också steg, som jag nämnde innan, med solpaneler och energibrunnar och så vidare. Det här tar tid, vi måste bygga upp en egen kunskapsbank i det här och jag vill påstå att sen vi träffades för ett år sedan har vi blivit bättre och tar upp hållbarhetsfrågorna i mer sammanhang än tidigare. När vi köper fastigheter så blandar vi in det djupare i vår due diligence, både när det gäller energifrågor och hållbarhetsfrågor generellt. En del hus vill vi ej köpa som vi inte tänkt på tidigare. Det är det viktigaste fokus just nu kring energi, att få ner energin och se till så att den inte påverkar koldioxidutsläppet.

Den finansiellt påverkan är den på väg att bli mindre och mindre men är något dyrare än så länge. När det gäller solceller är det på väg att bli rent konkurrenskraftigt också men elen kostar något kilowatt öre mer än om man köper helt öppet på börsen. Köper man helt öppet på börsen så kan man ju få kolkraft ifrån Tyskland fortfarande.

Hemfosa rapporterar inte enligt TCFD just nu men det viktiga med det handlar också om hur viktigt andra intressentgrupper tycker att det är kring den här rapporteringen och kanske också kapitalmarknaden i stort som vi är mycket beroende av  på skuldsidan. Problemet är att det är så många olika typer av rapporteringar. Vi följer detta och vi vill se hur ni och banker/finansiella institutioner som styr mycket av kapitalet gör. Rapporterar inte idag utan tänkte att ni får rapportera först.

Några tweets från stämman @etikkatten:

Styrelseordförande berättar om Hemfosas bolagsstyrning. Viktigt med öppenhet och transparens – katten är helt med på det! #hemfosa

Utvärderade under året en uppdelning av Hemfosa i två noterade bolag #hemfosa

För de som är extremt intresserade av bolagsstyrningen kan man läsa mer i årsredovisningen #hemfosa

Vd Jens Engwall saknade David Bowie på filmen o hoppas till nästa är #hemfosa

Hållbarhet har Hemfösa börjat jobba med mer systematiskt. Många rapporteringar och kan inte allt så var lite snäll om ni ställer frågor kring det #hemfosa

Har mål att minska energiförbrukningen i alla fastigheter #hemfosa

Blir solcellspanel på Hemfosas huvudkontor #hemfosa