Rapport från årsstämman i Essity 2018

Bolag: Essity

Var: Waterfront Building, Stockholm

När: 12 april

Närvarande: 460 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Beslut att antal styrelsemöten ska uppgå till nio och ingen suppleant.

Vad sa ordförande Per Boman: Ordförande talade relativt kort. Betonade att det varit stort engagemang hos samtliga personer inom styrelsen.

Vad sa vd Magnus Groth: VD blickade tillbaka på året och betonade att noteringen av Essity och förvärvet av BSN som extra viktiga händelser. Bolagets omsättning ökade under året vilket både kan hänföras till förvärvet av BSN men även organisk tillväxt. VD berättar om ett starkare varumärke genom innovation och att 41 innovationer lanserades under 2017. Digitaliseringen är viktig och Essity arbetar med effektivisering genom hela värdekedjan. Hållbarhet berördes också där Essity blivit utsedd till ett av världens 100 mest hållbara bolag av Corporate Knights.

Vad frågade Folksam: 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Essity på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Magnus Groth: 

VD berättar om initiativet Science Based Targets som hjälper bolag att fastställa vetenskapsbaserade reduktionsmål i linje med 2-gradersmålet. Essity har åtagit sig att under 2018 utveckla ett vetenskapsbaserat mål för minskning av växthusgasutsläpp.

När det gäller TCFD berättar VD att bland annat frågan om klimatförändringens ekonomiska påverkan ingår i den riskanalys som börjar på sidan 66 i års- och hållbarhetsredovisningen 2017. VD hänvisar också till att bolaget rapporterar till CDP och att den rapporteringen kommer inkludera dessa frågor.

Övriga frågor: Flertal frågor, bland annat runt due diligence-processen kopplat till förvärvet av BSN, finansiering och sysselsatt kapital, utbildning inom mänskliga rättigheter, agerande om avverkning sker på otillåten mark, mångsyssleri bland styrelseledamöter etc.

Tweets från årsstämman:

Ett nytt toalettpapper utan hylsa visas. Nyheten ska tydligen bidra till husfriden då man slipper ta bort en tom hylsa! #essity

Vinnaren av super bowl har tydligen en del av vinsten att tacka #essity då deras fantastiska produkter hjälpte till vid arenan.

Hållbarhetsredovisningen belyses av revisor som säger att det finns mycket intressant information där. Mycket relevant att höra revisor prata om dessa frågor! #essity