Rapport från årsstämman i Fabege

Var: Filmstaden Solna

När: Måndagen 9 april 2018

Närvarande: 238 aktieägare närvarande

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden såsom styrelseval och återval av revisor – men även ändring av bolagsordningen (aktiesplit).

Vad sa Fabeges ordförande: Här gäller det att hålla tungan rätt i mun: avgående ordförande Erik Paulsson tackade personalen och pratade varmt om allt engagemang i bolaget, medan  tillträdande ordförande Jan Litborn berättade om sitt långa engagemang som rådgivare till bolaget i olika transaktioner.

Vad sa VD: Det märktes att VD Christian Hermelin tycker om fastigheter! Han gav en detaljerad presentation om olika fastigheter – och fastighetsprojekt – i portföljen. Bolaget är koncentrerat till Stockholmsregionen, och VD upplyste att Stockholm har haft näst bäst värdetillväxt för kontor i Europa de senaste tio åren. Vidare var 2017 ett perfekt år för kommersiella fastighetsägare i Sverige till följd av de låga räntorna och hyresökningarna. VD pratade också om den goda företagskulturen i bolaget, som han tackade Erik Paulsson för, och att den var viktig för bolagets framgång. VD pratade även om vikten av närhet till spårbunden trafik, och att det blir allt viktigare i takt med att kontoren flyttar ut från centrala Stockholm. Slutligen pratade VD också om arenan i Solna, och att man planerar två nya hotell för att öka områdets attraktionskraft framöver.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för stora.

 Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Det är positivt att hållbarhet generellt är en viktig del av Fabeges affärsmodell, men hur ser Fabege specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet och fastighetsbestånd kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Fabege planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Christian Hermelin:

Innan VD svarade ska det noteras att stämmans ordförande, en styrelseledamot i bolaget, undrade om Folksam förväntade sig svar på frågorna. Lite märkligt kan tyckas!

Fabege har pratat med forskare om klimateffekter, och det vi idag kallar normalt väder kommer inte vara det normala i framtiden. Framtiden kommer att resultera i mer extrema väder, och vi kommer att märka av problemen – särskilt när det gäller regn. Fabege ser över dagvattensystemen i sina fastigheter tillsammans med kommunen (som är ansvariga) och man arbetar även med bättre tak – för att undvika att vattnet forsar ned för snabbt. Ett annat problem rör ökad vindstyrka, vilket gör att fasaderna behöver klara av ökade stormar.

Fabege har inte gjort några ekonomiska kvantifieringar, man ser inte klimatriskerna som den största risken. När det gäller TCFD känner man till regelverket, men har ännu inte fattat något beslut om att följa ännu – däremot följer man utvecklingen.

Övriga frågor: En fråga rörde aktieinnehavet i AIK Fotboll, och huruvida det var förenligt med affärsmodellen och bolagsordningen. Stämmans ordförande svarade skämtsamt att han var AIK:are, och att det kanske räckte som svar. Efter en kort diskussion konstaterade VD att AIK Fotboll är viktiga för Friends Arena, och att det är bakgrunden till innehavet. En annan frågeställare undrade varför bolaget genomför en split, och om det inte kostar onödiga pengar.

Övrigt: Överlag var stämman en ganska rörig tillställning, kanske att en “professionell” stämmoordförande kan vara någonting för årsstämman 2019?

Det var även en del diskussion kring Mats Qviberg och om hans agerande i HQ gjorde honom olämplig för styrelseuppdraget i Fabege. En aktieägare undrade också hur bolaget kommer att drabbas av förslaget om begränsningar i ränteavdrag. Negativt, var beskedet från CFO Åsa Bergström.

Slutligen gav avgående ordförande Erik Paulsson några råd för framtiden:

Det viktigaste vi har i vårt bolag är våra anställda – bygg vidare på det

Några tweets från stämman @etikkatten:

Genom att modernisera stadsdelar kan man höja värdet och hyrorna, säger VD i #fabege

VD: “Vi gör mycket, vi är ett väldigt aktivt bolag.”

Var är den professionella stämmoordföranden när man som bäst behöver hen? Oro i leden när en aktieägare inte vill rösta för Mats Qviberg i #fabeges styrelse, och hur man faktiskt går till väga. Tur att den nya styrelseordföranden är kunnig i juridiska spörsmål!