Rapport från årsstämma i SSAB 2018

Bolag: SSAB

Var: Rival, Stockholm

När: 10 april

Närvarande: 430 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc.

Vad sa ordförande: Bengt Kjell talade om bolagsstyrning vilket han menar gör bolaget effektivt. Ordförande menar att styrelsearbetet har blivit allt mer omfattande. Ordförande visade exempel på vad bolaget arbetat med under 2017 vilket innefattade arbete med säkerhet, hållbarhetsfrågor, löpande genomgång av omvärldsfaktorer, koncernens finansiering, fastställandet av nya mål, förslag till utdelning, översyn av förvärv mm.

Vad sa vd: Martin Lindqvist talade om att 2017 var ett bra år med bland annat stark resultatförbättring, förbättrade marknadsförhållanden och kostnadsbesparingar. Positiv trend för kassaflödet, minskad nettoskuldsättning och mål som överträffats. Olika delar inom hållbarhetsområdet berördes. Nya tuffare miljömål lyftes fram där SSAB ska vara helt fossilfria till 2045. SSAB vill hjälpa sina kunder att spara 10 miljoner ton koldioxid årligen. Förstudien om koldioxidfri ståltillverkning avslutades under 2017 och SSAB anser sig mer säkra att det kommer fungera jämför med förra året. Samtliga delar ur strategin ”taking the lead” presenterades.

Vad frågade Folksam: 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser SSAB på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Martin Lindqvist: 

Utvecklingen av det nya stålet betonas och att ambitionerna inom området ökat den senaste tiden.

När det gäller TCFD kommer SSAB kolla på vilka delar som skulle kunna implementeras. Scenarioanalyser är något bolaget arbetar med.

Övriga frågor: En frågeställare frågade bland annat om hur stor överproduktionen är av stål, funderingar runt skyddstullar och hur framgångsrikt bolaget är i att bekämpa korruption. En annan fråga rörde digitalisering av stämman där styrelsens ordförande svarade att SSAB följer utvecklingen och avser att vara i framkant.

Tweets från årsstämman:

Nu får den tredje aktieägaren ordet som berömmer årsredovisningen, men “det dyker upp ett antal funderingar” #ssab

Hur fungerar en ljusbågsugn? Undrar samma aktieägare. #ssab Det undrar katten också.

”Med grön knapp så kör du och med röd knapp stänger du av” svarar VD. Känns logiskt. #ssab