Rapport från årsstämma i Volvo

Var: Konserthuset, Göteborg

När: Torsdagen 5 april

Närvarande: 805 aktieägare

Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut; styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Dock inte återval av revisor, utan från stämman och fyra år framöver tar Deloitte över revisionen (tidigare PwC).

Vad sa Volvos ordförande: Förutom det sedvanliga välkomsttalet fick styrelsens ordförande, Carl-Henric Svanberg, svara på många frågor angående Cevians försäljning till kinesiska Geely. Svanberg tackade även Håkan Samuelsson, som avgick till följd av Geelys köp på grund av sin ställning som VD i det av Geely ägda Volvo Cars, och Lars Westerberg, som inte ställde upp för omval, för fint styrelsearbete genom åren. Han nämnde även att den globala efterfrågan är stark på Volvos produkter, och att den årliga medarbetarundersökningen visar att verksamheten fungerar allt bättre.

Vad sa VD: Martin Lundstedt inledde med att säga att samtliga affärsområden förbättrat sig under 2017, och att den kulturförändring till en ökad decentralisering är viktig för att komma närmare kunden. Volvo behöver vara mer flexibla i en omvärld som präglas av allt mer protektionism. När det gäller de skadeståndsanspråk som riktats mot Volvo till följd av den stora lastbilskartellen sa VD att ingen kund har drabbats negativt, men att det ännu inte gick att uppskatta någonting om eventuella skadeståndsbelopp etc. VD nämnde också hållbarhet, och att Volvo och Renault ska leverera eldrivna lastbilar för stadstrafik under 2019, och att hållbarhet är högt upp på agendan på den viktiga Kina-marknaden.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Volvo på det här?  Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Martin Lundstedt:

Volvo lägger mycket tid på sitt hållbarhetsarbete, och ser utmaningar och möjligheter med klimatförändringarna, men man satsar mycket. Volvo aggregerar de finansiella riskerna som en del av sitt risk management-arbete, och har med det i sin årsredovisning.

När det gäller TCFD följer man utvecklingen, och man ska titta på hur man ligger till i förhållande till TCFD:s krav. VD ser arbetet med tillförsikt och poängterar att man idag har fyra stycken fossilfria anläggningar, men att man är medveten om att 95 procent av produkternas CO2-avtryck kommer från användningen.

Avslutningsvis välkomnade VD en fortsatt dialog angående dessa mycket viktiga frågor!

Övriga frågor: Mycket fokus rörde Cevian och Geely på stämman, men en fråga på ett annat tema rörde hur det går med muddring av Göteborgs hamn. VD betonade att det är en viktig fråga för Volvo, Göteborg och hela Sverige, att stora fartyg ska kunna direktanlöpa Göteborgs hamn, och att man uppvaktat regeringsföreträdare i frågan. En annan fråga rörde lönebilden för akademiker i Volvo, varpå VD tydliggjorde att det är viktigt att kunna locka till sig, och behålla, kompetens eftersom “det är människorna som gör skillnad”.

Övrigt: En aktieägare presenterade förslag om att begränsa Volvos bidrag till Chalmers till högst tre miljoner kr/år, vilket röstades ned.

Några tweets från stämman @etikkatten:

Styrelsen berättar att #volvo har uppdaterat sin uppförandekod. “Att bolaget agerar korrekt är en förutsättning för en sund kultur.”

“AB Volvos stämma är en högtidsdag”.

“Kina har hållbarhet på agendan – och när Kina har något på agendan så händer det saker.” #volvo