Rapport från årsstämma i Castellum 2018

Var: Chalmers, Göteborg

När: torsdagen 22 mars

Närvarande: Cirka 400

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet etc.

Vad sa Castellums ordförande: Charlotte Strömberg talade om styrelsearbete som ett lagarbete, och att Castellum vill skapa långsiktigt och hållbart aktieägarvärde. Hon fortsatte med att bland annat prata om  #metoo och hur inget bolag kan vara immunt, men att det gäller att utveckla motgift – och att kränkande särbehandling inte tolereras i bolaget. Ordföranden nämnde även att förändrade kundbeteenden gör att fastighetsbranschen måste tänka nytt.

Vad sa VD: Henrik Saxborn pratade om en historisk skillnad mellan kontors- och bostadsmarknaden i Sverige, där kontrosmarknaden ser fortsatt stark ut. Dessutom nämnde VD att Castellum har arbetat aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats, vilket är en nyckel för att kunna locka till sig – och behålla – rätt kompetens. En kul detalj är att Castellum har märkt att deras genuina hållbarhetsengagemanget har uppskattas av medarbetarna. VD pratade även om nya digitala satsningar, som exempelvis Handly som är en samlad box för utlämning av varor – så att e-handlare inte behöver springa runt till olika utlämningsställen. Smart!

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för stora.

Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Det är positivt att hållbarhet generellt är en viktig del av Castellum affärsmodell, men hur ser Castellum specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet och fastighetsbestånd kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Castellum planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Henrik Saxborn: Innan VD svarade på frågan förtydligade styrelseordförande Charlotte Strömberg att hållbarhet är VD:s ansvarsområde.

Castellum har inte genomfört någon scenarioanalys på hela fastighetsbeståndet, men man gör klimatriskanalyser vid investeringar. Man har inte skrivit under TCFD, men VD tycker att Castellum varit tidiga med hållbarhetsarbete generellt. Castellum är som ett av få svenska bolag en del av DJ Sustainability Index, och är även en del av Fossilfritt Sverige. VD tycker att TCFD generellt är likt de krav som följer av de initiativ Castellum undertecknat.

Övriga frågor: En aktieägare var oroad över att styrelsen inte var baserad i Göteborg, varpå styrelseordföranden fick försäkra om att Castellum fortsatt är ett Göteborgsföretag. En annan aktieägare berömde hållbarhetsrapporten, och undrade om man kunde se några konkreta resultat – varpå VD konstaterade att hållbarhet är lönsamt. Andra frågor rörde finansiering och digitalisering.

Övrigt: Stämmans ordförande avslutade med en (egenkomponerad?) vårdikt, till stämmans stora glädje!

Några Tweets från stämman @etikkatten:

”Kränkande särbehandling accepteras inte i Castellum” #castellum

Revisorn håller upp årsredovisningen och säger att den är ”en blytung produkt”. Skämtet uppskattas av stämman. #castellum

Castellum stolta över att vara en ”folkaktie” – 40 000 privata aktieägare. #castellum