Rapport från årsstämma i Sobi 2017

Sobi

Bolag: Sobi

Var: IVA konferenscenter, Stockholm

När: 4 maj

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och ett kritiserat långsiktigt incitamentsprogram. Det blir nu bara sex ledamöter i styrelsen eftersom Jeffrey Jonas avböjt omval och Theresa Heggie hoppat av i sent skede. Resten omvalda.

Vad sa ordförande: Håkan Björklund redogjorde för styrelsens arbete under året. Totalt har det blivit hela 19 styrelsemöten, varav sju extra. Han ägnade också lång tid att förklara de långsiktiga incitamentsprogrammen (se nedan) och tackade dessutom av den avgående vd:n, som slutar med flaggan i topp: 2016 hade bolaget en mycket fin tillväxt och aktiekursen har stigit stadigt sedan dess. Ordföranden säger att alla anställda älskar honom. “He is super popular.”

Vad sa vd: Geoffrey McDonough inledde med att berätta om Sobis sätt att arbeta med hållbar utveckling. Exemplet är den ovanliga sjukdomen tyrosemi. Preparatet Orfadin har ökat tvåårsöverlevnaden för barn som diagnosticerats före två års ålder från 29 till 93 procent. De första patienterna har redan kunnat få egna barn och drömmen är att de en dag ska kunna bli far- och morföräldrar.

Den mest prioriterade hållbarhetsfrågan för Sobi är tillgång till läkemedel ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv. Personer med sällsynta sjukdomar riskerar att förbli marginaliserade och osynliga. Tillgången till behandling är mycket ojämlik på grund av social status eller nationell tillhörighet. Därför för Sobi dialog med intressenter för att säkra hållbar tillgång. När det gäller hemofili ger Sobi sedan snart två år regelbundna donationer genom WFH. Hittills har 14 800 personer i 40 länder behandlats.

En annan viktig hållbarhetsaspekt är att bolaget prioriterar arbetet med att minska åtgång av energi och vatten. Det har varit mycket framgångsrikt, särskilt gällande vatten, där åtgången minskat runt 75 procent sedan 2011 trots att intäkterna ökat mer än 2,5 gånger.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Gör Sobi detta i dag eller kan ni tänka er att göra det i framtiden?

Vad svarade vd? Vi ser på rörliga ersättningar på två sätt: Policyn ska passa i de länder vi jobbar i och de ska locka talanger. Vi knyter det till hållbarhet på ett viktigt sätt: Ett villkor är att man signerar bolagets uppförandekod och genomgår utbildningen. Högre chefer måste också försäkra att uppförandekoden följs.

Ordföranden tillade att hållbarhet är en viktig fråga för styrelsen, som diskuterar hållbarhetsfrågor vid varje möte.

Det blir viktigare och viktigare för varje år. Kanske särskilt viktigt i vår bransch. Vi har sett en dramatisk och väldigt positiv utveckling på det här området under mina år.

Övriga frågor:  Aktiespararnas representant frågade en mängd frågor rörande hur man skriver av kostnader för forskning och utveckling och dess samband med hur länge patent är giltiga. Vd förklarade att det faktum att patent löper ut inte alls är detsamma som att det kommer generika på marknaden. Och även när generika finns så är det inte alls givet att de föredras, eftersom Sobi fortsätter att utveckla sina preparat och tillhörande service.

En annan aktieägare frågade om prissättning. Vd medgav att en förändring är att prispress som tidigare mest drabbat vanliga läkemedel nu riktas även mot särlekemedel, som är Sobis nisch, då europeiska länder kämpar med att få ihop sina budgetar.

Hur röstade Folksam: Folksam röstade mot förslaget om långsiktiga incitamentsprogram. Chefsprogrammet anser vi alltför generöst – det kan ge vd upp till 300 procent av årslönen.  Personalprogrammet innebär att de anställda som köper en aktie får två aktier gratis av företaget, helt utan prestationskrav.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman: 

Tillträdande vd:n Guido Oelkers presenterar sig helt kort. Men ett par veckor till är det Geoffrey McDonough som styr,

Våra anställda är vär viktigaste tillgång, säger Geoffrey McDonough i sitt sista stämmotal.

Generikatillverkare är inte intresserade av innovation eller service, därför fortsätter #sobi utveckla även när patent gått ut. #vd

Det var svar på en fråga från Aktiespararna som hade många frågor idag. En annan aktieägare ställer frågor om prissättning o Obamacare.

“Ingen, inkl presidenten, vet vad han ska göra härnäst.” En del kommer förlora försäkringsskyddet men #sobi kan hantera det på annat sätt.

Nu är Aktiespararna igång igen och pratar alldeles för nära mikrofonen. Frågan rör hur nedskrivningstiden för preparat bestäms.

Aktiespararna fortsätter sitt frågebatteri, nu riktat till revisorn, gällande avskrivningsprinciper. Följer branschstandard är svaret.

Valberedningen rekommmenderar styrelseledamöterna att bygga upp ett innehav i #sobi motsvarande minst ett års arvode före skatt.

Aktiespararna röstar nej till bemyndigande som gör det möjligt för bolaget att göra riktade nyemissioner. En aktieägare säger samma.