Rapport från årsstämma i Swedbank 2017

Swedbanks årsstämma

Bolag: Swedbank

Var: Folkets hus, Stockholm

När: 30 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av fem styrelseledamöter samt nyval av fyra ledamöter enligt följande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av  Lars Idermark, Ulrika Francke,  Siv Svensson,  Bodil Eriksson och Peter Norman. Nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika Poutiainen och Magnus Uggla. Ansvarsfriheten från 2016 togs också upp ledamot för ledamot och för avgången vd.

Vad sa styrelseordförande:  

Han sa att Swedbank strävar efter att vara kostnadseffektiva och inte ta stora risker. De ska fortsätta att vara en tillgänglig fullservicebank och utveckla produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. Vd har tillsammans med koncernledningen tagit fram en Wanted Position, en målbild, om var Swedbank ska befinna sig om några år. Ordförande berättade också om årets goda  resultat som ökade med 24 procent, till 19,5 miljarder kronor och underströk att en stor del av avkastningen kommer de svenska pensionsspararna till godo.

Vad sa vd:

Vd i  pratar om kunderna och det nya digitala kundmötet, regelförändringar och ny strategisk målbild. Hon underströk att  Swedbank jobbar i en förtroendebransch där man måste förtjäna kundernas förtroende genom att ständigt utveckla sig ch göra nöjda kunder till lojala kunder.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. I det aktieprogram som kommer föreslås här idag så ingår ett flertal mål som sätts årligen. Min fråga är om Swedbank i de individuellt uppsatta målen har tagit med något som rör hållbarhet? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd:

Vd i ställede sig positiv till att ta upp hållbarhet som en parameter i ersättningen för anställda i banken men berättade att det finns inte idag.

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade för  samtliga  av styrelsens förslag till bolagstäman

Övriga frågor: Flera aktieägare ställde frågor vid bolagsstämman om bolagets utveckling. Aktiespararna ville inte tillstyrka ansvarsfrihet för alla föreslagna och det ställdes ett flertal frågor kring detta. Anledningen till tveksamheten var att Finansinspektionen fortfarande inte har avslutat det tillsynsärende som inleddes för över ett år sedan. AP 2 ställde frågor kring Swedbanks arbete med FN:s Hållbarhetsmål. Flera av stämmans deltagare ställde frågor kring en mängd andra ärende som till exempel enskilda kundärenden, det låga ränteläget, jämställdhet, bankskatt, kundnöjdhet etc.

Tweets från årsstämman:    

-Vi vet vad vi är och vi vet var vi är på väg, vd (det är mer än vad katten gör)

Ordf i redogör för det interna kontrollarbetet och säger att man dragit nytta av sina erfarenheter

Jag struntar i mitt formella tal och berättar fritt ur hjärtat i stället säger