Årsstämma i Kinnevik

Var: Hotell Rival, Stockholm

När: 23 maj

Antal deltagare: 327 personer var närvarande, representerande totalt 933 aktieägare

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden, bl a formalia kring en stor extrautdelning och ett återköpsprogram. Huvudägaren Cristina Stenbeck lämnade ordförandeposten och efterträds av en sydafrikan med det passande namnet Tom Boardman. Styrelsen utökas till nio personer, varav två kvinnor, och ett nytt utskott inrättas som ska ansvar för Governance, Risk & Compliance. Bolaget byter firma till Kinnevik AB (tidigare Kinnevik Investment AB).

Vad sa ordförande: Avgående ordförande Cristina Stenbeck höll ett relativt långt anförande angående styrelsens arbete. I bolaget arbetar mindre än 40 personer, så styrelsearbetet handlar naturligtvis mer omL investeringarna och innehaven. Här pekade hon särskilt på värdet av den strategiska dialog som äger rum mellan styrelserna i innehaven, också med hjälp av att styrelseledamöter roterar mellan bolagen. Hon betonade särskilt betydelsen av att locka och motivera de bästa personerna för att säkerställa långsiktig värdetillväxt. Därför är inte minst ersättningar ett område som man ständigt arbetar med. Vi har en lång väg att gå i Sverige när det gäller ersättningar, sa hon.

Med aktieägarnas privilegium att fatta beslut kommer ett stort ansvar.

Men aktieägarna ska inte gå lottlösa. Hon beskrev också den stora extrautdelning och återköpsprogrammet som stämman sedan fattade beslut om som ett erkännande till aktieägarna som varit med bolaget på resan.

Vad sa vd: Lorenzo Grabau beskrev Kinneviks position med över 100 miljoner kunder i  mer än 80 länder, så väl utvecklade som utvecklingsländer, i hjärtat av e-handeln. Han pratade om “The Kinnevik Way” som att ta ett svenskt sätt att göra affärer ut i världen. Det handlar om att bygga en kultur av socialt ansvarsfullt företagande i innehavsbolagen.  Andra viktiga uppgifter för Kinnevik är att attrahera talanger och att reallokera kapital på ett försiktigt sätt.

The only constant is change

Vad frågade Folksam: Av Kinneviks Corporate Responsibility-rapport framgår att Kinnevik har ett bra system på plats för att hantera hållbarhetsrisker inom de olika bolag som Kinnevik har ägarintressen.  Dock saknar vi information om hur ni följer upp detta arbete med era anställda. Hur utbildar ni era anställda i dessa frågor och hur följer ni upp att de verkligen tillgodogjort sig vad som gäller inom Kinnevik? Vidare undrar jag om vd kan ge något exempel när ni identifierat något ”case” av bra hållbarhetsarbete som ni kunnat föra med er från ett till ett annat av era innehavsbolag.

Vad svarade bolaget:  Vd Lorenzo Grabau inledde med att säga att det viktigaste är att rekrytera rätt personer. Med mindre än 40 anställda och många års erfarenhet av “The Kinnevik Way” har bolaget kunnat skapa sina egna best practices. Man har en löpande översyn av alla frågor och dedikerade möten på detta tema var sjätte vecka. Man delar med sig av best practices mellan innehaven en gång per kvartal, framför allt får yngre bolag på så sätt tillgång till erfarenheterna inom Kinnevik. Som exempel nämnde han hur man arbetar med leverantörskedjan och att kunskaper från ryska Davito har förts över till Lamoda.

Andra frågor: Aktiespararnas Gunnar Ek undrade bl a om e-handel är en dagsfluga eller har kommit för att stanna och om den stora extrautdelningen ska tolkas som att investeringar framöver inte är av det kapitalkrävande slaget. Cristina Stenbeck sa att många yngre innehav behöver kapital men att försäljningen av Avito gav mer kapital än vad som kunde reallokeras med försiktighet.

Det kom många frågor från aktieägarna under stämman och Lorenzo Grabau svarade utförligt. Kanske tog han litet väl god tid på sig; en gång fick han en diskret puff från avgående ordförandens armbåge.

Övrigt: Den föreslagna styrelseordföranden Tom Boardman, som sedan valdes, höll också ett anförande där han bl a beskrev Kinnevik som ett företag med “deep Swedish roots”. Ett högt respekterat bolag där det faktum att det är svenskt är “very very valuable”. Han lovordade också den avgående ordföranden, men det blev ingen avtackning med blommor och kramar på podiet.

Tweets från stämman:

Mycket flaggor men lite blommor på podiet #Kinnevik #årsstämma

95% röstar för att kaffe ska serveras vid nästa #Kinnevik #årsstämma #röstdosefest

En aktieägare föreslår Anders Borg som ordförande men han ställer inte upp. Så det blir Tom Boardman som tänkt

Efter tre timmar med många frågor från aktieägare och flitigt användande av röstdosor är det nu klart slut från #Kinnevik #årsstämma

@etikkatten

Tom Boardman betecknar världsläget m akronym, som Arne Karlsson, i sitt ordf-tillträdestal på KINV-stämma: VUCA ***

*** @Borsredaktion