Årsstämma SEB 2016

Bolag: SEB

Var: Konserthuset, Stockholm

När: 22 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål. Nya rutiner för röstning införs på stämma i SEB med individuella val av styrelseledamöter allt enligt önskemål från utländska ägare. SEB har 26 procent utländska ägare vilket är ganska litet bland de svenska bankerna.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg  inledde med att  föra fram den digitala utvecklingen som “den fjärde industriella revolutionen”

Du behöver inte äga ett hotell för att hyra ut rum. Kanske inte ens äga en bank för att förmedla finansiella tjänster.

I den digitala utvecklingen jobbar SEB på att vara flexibla och finansiellt stabila. Detta är inte helt enkelt eftersom regelverken i högsta grad är flexibla och föränderliga. Ordförande hoppades att de ska få behålla den etablerade riskbaserade modellen. Banken ska ha en konkurrenskraftig avkastning på eget kapital och de delar ut 66 procent av vinsten till aktieägarna.

Vad sa vd Annika Falkengren: Vd i SEB börja med lite bankhistoria (dvs manshistoria) och gick sedan raskt in på den exeptionella negativa räntesituationen. Hon beskrev bankens sätt att arbeta med treårsplaner och visade hur de nått sina senaste mål. Det digitala kundmöten har förts fram till en central plats i de långsiktiga målen, VISION 2025.  Avkastningen på egetkapital uppgick till 12,9 har möjliggjorts av sänkta kostnader och förbättrad avkastning. Ganska mycket tid ägnades åt hållbarhetsfrågor med en beskrivning om hur banken har halverat sina CO2 utsläpp, gett ut gröna obligationer och fasat ut kol ur sin verksamhet.

Vad frågade Folksam: Genom att betala och redovisa skatter kan företag skapa ett förtroende hos allmänhet och medier genom att visa att företaget har ett hållbart förhållande till skatter. Folksam menar därför att företagen ska ha en så öppen redovisning som möjligt, där den som vill kan se hur mycket företaget har betalat totalt. För företagen är det varumärkesbyggande och därmed bra för investeringar. Skattetransparens skapar bättre förutsättningar för demokratisering i utvecklingsländer eftersom det utkräver ansvarsskyldighet och minskar korruption. Stora företag bör därför redovisa vinster, skatter, kostnader och så vidare i varje land de har verksamhet.

  1. Hur ser SEB på skattefrågan?  Ni redovisar skatter på ett föredömligt tydligt sätt. Ser ni några problem med att redovisa bolagsskatt land för land?
  2. Det har varit en del svårigheter för SEB i kontakten med skattemyndigheter i andra länder till exempel angående källskatt i Schweiz och  i Danmark har det varit diskussioner om hur aktielån används i skatteplaneringssyfte. År dessa transaktioner en del av en strategi? Finns det fler skatterisker av liknande karaktär som kan bli aktuella? Det skulle vara intressant höra hur SEB ser på dessa frågor.

Vad svarade vd: Hon svarar att banken visserligen fick en motgång i den högsta skattedomstolen i Schweiz men att de hade fått rätt i lägre instanser.

Vi gör inga transaktioner (i aktielån) med enda syftet att minska skatten

Vd uppgav att det inte finns några ytterligare skattekonflikter av samma karaktär och  att SEB inte gör inga sådana affärer (längre).

Övriga frågor: Aktiespararna  ställde ett antal frågor som alla besvarades av vd och ordförande. En rad aktieägare ställde frågor om tekniska problem, etik, kontanthantering etc. En aktieägare hade svårt att höra vad som sades i lokalen och efterfrågade därför så kallade skrivtolkar.

Övrigt:  Styrelsen utökades med en person till 13 ledamöter. Två nya styrelseledamöter valdes in. Dessa var båda kvinnor och födda efter 1970. Styrelsen i SEB tillhör därmed de som lever upp till visionen om mångfaldald eftersom den dessutom har två nordiska och två utomeuropeiska ledamöter.

Tweets från årsstämman:

Två ledamöter i SEB med utomeuropeiskt ursprung, två nordiska – frågan är om nån är göteborgare?

Styrelsen ska känna bankens kundgrupper, finansregler och digitalisering väl säger ordf i SEB valberedning.

Klädkoden i SEB förresten, den är svart, vit, slips, bling och lugg