Årsstämma Handelsbanken 2016

Bolag: Handelsbanken

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm

När: 16 mars

Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor. Styrelsen utökades med två kvinnor.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande:

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Frank Vang-Jensen berättade att 2015 gjorde Handelsbanken den största vinsten hittills under bankens 145-åriga historia.  Trots oro i omvärlden och den risk för övervärderade tillgångsslag som negativa räntor utgör var vd inte orolig för Handelsbanken, som framgångsrikt skapat värde genom att driva banken med långsiktighet och stabilitet i fokus. Hållbarhetsarbete ligger högt på agendan, sade han och poängterade att för högt risktagande inte är hållbart.

Vad frågade Folksam:   Har banken tydliga riktlinjer för de anställda vad gäller privata affärer som kan innebära en konflikt mellan bankens intressen och privata intressen? Hur utbildas de anställda om vad som gäller, hur följer ni upp och kontrollerar om intressekonflikter uppstår och anser vd att Handelsbanken har ett tillräckligt bra system för att hantera intressekonflikter?

Vad svarade vd: Vd Frank Vang-Jensen svarade att banken har en mängd policys för alla anställda, bland annat för handel med värdepapper, och att det sker utbildning runt dessa. Alla nyanställda får utbildning i etiska frågor. Han påpekade att alla chefer har ett stort ansvar för att policys följs och tillade att banken ständigt jobbar med att utveckla och förstärka sina policys.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om Sverigefonden verkligen är en aktivt förvaltat fond och undrade hur valberedningen resonerat kring att åter föreslå Fredrik Lundberg till styrelsen med tanke på att han har många andra uppdrag. Flera aktieägare lyfte frågan om att allt färre bankkontor hanterar kontanter. Vd kontrade då med att Handelsbanken har 330 kontor med kontanthantering i Sverige, mer än alla andra banker tillsammans.

Övrigt: För första gången fick aktieägarna rösta individuellt på samtliga elva förslag till styrelsen. Denna process är lite tidsödande då alla ska hinna trycka på mentometern. Endast ja-röster noterades. Det visades ingen topplista à la Mello, men om man följde med i resultaten kunde man ändå se att vissa ledamöter fick fler röster än andra.

Mer än fullsatt i Vinterträdgården

Mer än fullsatt i Vinterträdgården