Rapport från årsstämma i SCA

SCA 2

Folkligt, festligt och nästan fullsatt på den inledande stålunchen

Var: Waterfront building, Stockholm 

När: torsdagen den 10:e april 2014

Hur många: cirka 450 personer närvarande

Vad beslutades: vanliga göromål. Samt höjning av arvode till styrelseledamöter- och ordförande.
Vad sa ordförande: Sverker Martin-Löf presenterade styrelsen men hänvisade i övrigt till årsredovisningen för den som var intresserad av att läsa mer om styrelsens arbete under året. Martin-Löf reflekterade över de tre senaste åren och lite om framtiden.

Vad sa vd: talade om SCA:s produkter, om omvärlden om de anställda och utmaningar i framtiden. SCA har som målsättning att vara störst eller näststörst på de marknader där de finns. Detta då man annars riskerar att varorna plockas bort från butikshyllorna. Denna ambitiösa målsättning når man i 90 länder.

Vad sa vd om hållbarhet: att hållbarhet är integrerat och en del av SCA:s processer. Det är en självklart del som leder till resurseffektivisering och kostnadsbesparingar. Bland annat skogen som är en unik resurs. Vd gjorde sen en brygga över till att tala om SCA:s satsning på en tävlingsbåt i Volvo Ocean Race som är helt består av kvinnlig besättning.

Vad frågade Folksam: om SCA:s whistleblowerfunktion det vill säga medarbetarnas möjlighet att larma om de upptäcker att något inte står rätt till. Vi frågade även om SCA har koll på inhämtning av returpapper så att barn inte sköter detta arbete.

Vad svarade vd: det finns ett whistleblowersystem som leder till CSR-ansvariga och till en CSR-kommitté. Detta är allvarliga saker och SCA vill ha bra input från medarbetarna. Det finns möjlighet att vara anonym men man föredrar att personer uppger vilka de är så att man kan återkoppla till dem. Vd har dessutom en internblogg som heter ”Jan online” där anställda kan nå honom utan mellanhänder. SCA polisanmäler allt som kan vara brottsligt och det råder total nolltolerans, vilket alla medarbetare känner.

Angående returpapper så är kontakten med underleverantörer en levande materia och något som man aldrig blir färdig med. SCA har tydliga krav på underleverantörer och de måste följa SCA:s Code of Conduct. Kan inte hålla koll på alla hela tiden, men SCA genomför regelbundet revision av underleverantörer. Finns det fel, så måste underleverantören själv korrigera detta för att inte förlora avtalet.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om SCA:s samarbete med kinesiska bolag och om den kinesiska företags- (och mut) kultur lirade med SCA:s regler. Skandia frågade om man inte kunde knoppa av skogsdelen i SCA och dela ut till aktieägarna. En privat aktieägare frågade om ett bolag med 44 000 anställda och 80% kvinnliga kunder inte kunde hitta fler lämpliga kvinnor till den så mansdominerade koncernledningen och mansdominerade styrelsen.

Övrigt: frågan om höjt arvode till styrelseledamöter och ordförande med 27% föranledde första AP-fonden att föreslå ett alternativ i form av oförändrat arvode. Detta förslag stöddes av många av de närvarande institutionella ägarna, bland annat Folksam och KPA Pension. Vid votering röstade dock  de fyra största ägarna, som tillsammans representerade 75% av rösterna, för valberedningens förslag som därmed gick igenom.

Twitter från stämman:

Såväl vd som ordf i #sca försäkrar att arbete för att öka kvinnor i ledning och styrelse pågår. Och att framtiden kommer att se bättre ut

“Det är svårt att dela veden, nu vill Skandia utdela veden” dagens Ungerism* eft fråga om SCA skulle kunna dela ut skogsdelen t aktieägarna

*Sven Unger är en ofta anlitad och högt uppskattad advokat som ofta leder bolagens årsstämmor

Aktieägare: står de föreslagna ledamöterna inte till förfogande om vi inte godkänner denna höjning #sca

By*: inte tittat på personer när vi tittar på arvode utan vilken nivå arvoden bör ligga på idag och framgent #sca

*Carl-Olof By representerar Industrivärden och är valberedningens ordförande

SCA 1

På en stor vägg presenterades besättningen på det som är SCA:s bidrag till Volvo Ocean Race; en båt med uteslutande kvinnlig besättning.