Rapport från årsstämma i Telia Sonera 2014

AnsvarsfrihetBolag: Telia Sonera

Var: Cirkus, Djurgården Stockholm

Närvarande: 411 aktieägare samt 600 gäster

Vad beslutades: Bland annat att inte bevilja fd vd ansvarsfrihet samt ett belöningsprogram för de anställda. Det valdes också en ny revisionsfirma efter det att det framkommit skarp kritik mot den befintliga. Till stämmoordförande valdes en kvinnlig advokat. Det är mycket ovanligt att en kvinna kandiderar till detta uppdrag.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande:

Telia Sonera har återigen ett turbulent år bakom sig. När vi sågs här för ett år sedan, var bolaget starkt ifrågasatt och utsatt för stark granskning. Och den har fortsatt även det senaste året.

Hon konstaterade också att de i sina interna granskningar kommitt fram till att det fanns affärer som inte skötts enligt god affärssed, som inneburit brott mot de interna etiska riktlinjerna och att de inte kan utesluta att brott begåtts. Granskningen kommer inte att offentliggöras eftersom den riskerar att skada Telia Sonera eller enskilda individer.

Vad sa vd i sitt anförande:

Gör vi rätt formar vi utvecklingen, gör vi fel formas vi av den

Vd talade entusiastiskt om utbyggnaden av olika nät och om hur Telia Sonera är ledande. Han underströk att kundernas information aldrig får hamna i orätta händer. Vad orätta händer innebär definierades inte närmare. Vd redogjorde för den långa katalog av åtgärder som bolaget genomfört under året för att återskapa förtroendet för bolaget.

Vad frågade Folksam: Vi ställde frågor om  dotterbolaget Uzbek Holding, moderbolag till Coscom i Uzbekistan. Här finns det enligt ÅR fortfarande en resterande säljoption som ställdes ut i samband med förvärvet av en 3G-licens, frekvenser och nummerblock i Uzbekistan. Den omfattar 6 procent av aktierna i Uzbek Holding och kunde börja utnyttjas from den 16 februari 2013. Ägaren är det omtalade bolaget Takilant. Det är denna transaktionspartner som är föremål för den pågående mututredningen. Lösenpriset har en undre gräns på 75 MUSD eller verkligt värde. Takilant har uppenbarligen inte utnyttjat sin säljrätt under 2013. Hur är läget för denna säljoption i dagsläget? Hur skulle TeliaSonera hantera en situation där Takilant skulle vilja utnyttja sin rätt? Är det överhuvudtaget tänkbart att TeliaSonera skulle kunna fullfölja sina åtaganden i detta fall utan att riskera att begå ytterligare ett mutbrott?

Den andra fråga gällde det delägda dotterbolaget Turkcell.  Telia sonera säger i Hållbarhetsredovisning att Turkcell är medlemmar i sina nationella Global Compact-nätverk. Det verkar dock som om Turkcells aktiviteter inom detta område är begränsade eftersom FN på sin hemsida upplyser om att de inte har rapporterat någonting till dem om sin verksamhet sedan 2009. De riskerar därför att bli uteslutna ur Global Compact. Vad beror detta på och kan TeliaSonera göra någonting åt det?

Vad svarade vd:  VD svarade att de hade svårt att säga något om denna affär eftersom att åklagaren håller på med en brottsutredning. Han sa att rent hypotetiskt så trodde han att de troligen inte att skulle fullfölja affären om företrädare för Takilant skulle begära det.

Beträffande Turkcell så sa vd att de endast har 38 procent av rösterna och att de har haft problem med styrningen av bolaget. De hade i alla fall pratat med Turkcell som säger att de har rapporterat men att det av någon anledning inte syns på FN:s hemsida.

Övriga frågor:  Det var väldigt många aktieägare som ställde frågor och som ville uttrycka sina synpunkter på revisorer, styrelseledamöter, vd:ar,  affärer i Euroasien, avgångsvederlag m m.

Övrigt: Stämman varade i nästan fem timmar.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Blir det inga konsekvenser för chefer som bryter mot de egna etiska riktlinjerna? Undrar en ilsken aktieägare i #TeliaSonera

#Swedbank frågar om hur #TeliaSonera fört ut hållbarhetsfrågorna i olika länder #Tips läs Hållbarhetsredovisningen  

#aktiespararna hoppas att #TeliaSonera inte mutat sig till det vackra vädret

#Skandia frågar om det finansiella resultatet och föreslår igen att vi ska ha ett Fin Telia och ett Ful Telia dvs att dela upp #TeliaSonera

Vi saknar revisionsbevis beträffande fd vd #TeliaSonera #nyttordförmig