Risker vid energiutvinning i Arktis

SkärmklippIdag hade vi ett seminarium   om riskerna med energiutvinning i Arktis. Även ni som är intresserade men som inte står på vår sändlista  får här ta del av några sammanfattande tankar kring hur vi arbetar, presentationerna som Therese Jacobson och Ingvar Matsson höll samt några länkar till rapporter som väl belyser frågan.

Folksam är engagerad i ansvarsfullt ägande därför att våra kunder vill det. Inom Folksam tillämpar vi idag tre typer av etikmodeller. Samma kriterier gäller för alla bolag i koncernen avseende miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Vi arbetar främst med bolagspåverkan men det förekommer att vi vid verifierade övertramp avinvesterar. För vissa av våra Bra Miljöval märkta försäkringar till exempel Bilförsäkring samt Villa- och fritidshusförsäkring görs inga investeringar i bolag som producerar energi från kol och kärnkraft. KPA Pension tillämpar en miljömodell som gör att vi undviker placeringar i energibolag med låg beredskap att hantera sina miljörisker. Detta gör att Folksam totalt sett har uteslutit flera hundra bolag, haft dialog med ytterligare ett hundratal, röstat på samtliga svenska bolags bolagsstämmor samt över 250 utländska bolagsstämmor.

I de fall vi gör investeringar i energibolag med verksamhet inom fossilsektorn har vi en tydlig strategi som går ut på att påverka dessa att aktivt vidta åtgärder i syfte att minska sin stora negativa påverkan på klimatet och miljön. I detta ingår investeringar i förnyelsebar energi, aktivering av riskarbete, analys och utveckling av prospekteringsobjekt. Påverkansarbetet sker genom dialog, möten, konferenser, bolagsstämmor, hållbarhetsrapportering och offentliga samtal. Om ett företag varit involverad i en incident som strider mot FN:s Global Compact kan det bli fråga om att vi avinvesterar.

Folksam skulle välkomna att fler pensionsförvaltare och andra ansvarsfulla ägare tog en liknande aktiv ställning i detta påverkansarbete.

Det finns flera risker med oljebolagens verksamhet i svårtillgängliga och miljövolatila naturområden inte bara etiska utan även finansiella. För att få en överblick av hur bolagen själva ser på de kumulerade riskerna med oljeutvinning i området kring Arktis vände vi oss till dem med frågor.

Vi valde ut de bolag som har licenser för olje- och gasutvinning och som vi har innehav i och gav dem ett tiotal frågor om allt ifrån vilka system man har på plats till hur man ser på framtiden.

Svaren vi fick var drog åt flera håll. Ett antal bolag svarade inte och de som svarade gjorde det relativt svävande. Bolagen har uppenbarligen ganska svårt att närma sig frågorna och svårt att beskriva sin egen riskvärdering. Vi har därför vänt vi oss till experter på området för att höra hur de värderar riskerna. Vi  bjöd in Therese Jacobson som är fil dr i Miljövetenskap och Arktisexpert på Greenpeace och Ingvar Matsson som är fil dr i Fysik och energianalytiker på Swedbanks Large Corporations and Institutions för att hjälpa oss att belysa frågan.

Presentation – oljeborrning i Arktis – risker för klimat, miljö och människor

Presentation – finansiell riskbedömning – energibolagens aktiviteter i Arktis

Här är några länkar som ytterligare beskriver frågan.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/var-arbetar-wwf/arktis/1123334-arktis

http://www.greenpeace.org/norway/Global/norway/Arktis/Russian%20Roulette.pdf

http://www.greenpeace.org.uk/sites/files/gpuk/frozen-future.pdf

http://www.greenpeace.org.uk/sites/files/gpuk/frozen-future-briefing-2.pdf