Rapport från årsstämma 2013 Ericsson

Bolag: Ericsson

Var: 9 april 2013 Kistamässan,  Kista/ Stockholm.

Närvarande:  528 personer

Vad beslutades:

Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat.

Vad sa vd/ordförande i sitt anförande:

Vd beskriver Ericsson lyckosamma mix mellan tjänster och teknik har gjort att bolaget har kunnat visa en fortsatt stabil utveckling trots  att det varit ett utmanande år. VD lät chefen för hållbarhetsfrågor framträda och prata om vikten av att öka tillgänglighet för mobilt bredband, samt hur Ericssons åtaganden för ansvarsfullt företagande stärks under året.

Vad gjorde/frågade Folksam:

Folksam bedömer att Ericsson har ett stabilt system för att hantera mänskliga rättigheter i leveranskedjan som är väl anpassat för att stödja internt genomförande av uppförandekoden. Vi skulle dock vilja att ni mer utförligt berättar om hur ni följer upp och utvärderar mänskliga rättigheter i leverantörsledet.

I år tittar vi på varje enskilt bolag och vilka förbättringsområden de har då det kommer till hållbarhet. En fråga är hur de agerar för att motverka mutor och korruption. Att vi vill väcka den frågan handlar inte bara om att frågan har varit mycket aktuell den senaste tiden utan även på att den nya svenska mutlagstiftning trädde i kraft i somras.  Den innebär att ledning och styrelse i större utsträckning än tidigare måste fokusera på antikorruptionsarbetet

Även vad avser korruptionsbekämpning förefaller Ericsson arbete relevant men vi skulle gärna se att ni rapporterade mer utförligt om ert antikorruptionsarbete.

Kan VD berätta om hur Ericsson resonerar kring  hur nolltoleransen mot korruption har implementerats i företaget? Har personalen utbildats till exempel?  Hur resonerar kring den nya whistleblower systemet?

Har nu eller tänker ni införa anti-korruptions klausuler i avtal med leverantörer och andra relevanta affärspartners?

Ni har i en rapport redovisat tänkbara affärsmöjligheter inför en verksamhet i Myanmar dvs fd Burma. Ni säger att en framtida återetablering ska ske med alla hänsyn tagna för att respektera mänskliga rättigheter i landet.  När bedömer ni att en etablering kommer att ske? Kommer ni att vänta med den tills fria val har hållits i landet?

Folksam röstade nej till 2 av 3 föreslagna bonusprogram i Ericsson. På grund av att de är för dyra,  gratis och för att endast 28 % av de anställda deltar.

Vad svarade bolaget:

VD beskrev ingående det nya whistelblower systemet och att man med detta hoppades få ännu bättre kontroll över eventuella oegentligheter i företaget. Han förklarade att Ericsson kommer att införa anti-korruptions klausuler för underleverantörer.

På frågan om Burma sa VD att han inte bedömde landet som tillräckligt stabilt ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Ericsson är inte redo att gå in i landet ännu.

Övriga frågor:

Många frågor från bland annat Aktiespararna, Fredrika Bremerförbundet, flera institutionella ägare och andra ägare. Ämnena Kretsade kring anti-korruptionsarbete, om styrelseledamöter med sju tunga uppdrag har tillräckligt mycket tid att lägga på styrelsearbetet och den återkommande frågan om A och B aktiesystemet..

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten eller @MsMarkow på twitter.

Här är tre tweets från Ericsson:s årsstämma:

“Om 10 % fler flickor går i skolan ökar ett lands BNP med 3 % säger #ericsson”

”En herre i publiken får nog när jämställdhet kommer på tal i #ericsson reser sig upp och muttrar Usch Usch medan han går ut”

”Rev com  i  #ericsson säger har ett propert anti-korruptions arb men att större fokus ska läggas på underleverantörer.”