Rapport från Castellums bolagsstämma

Bolag: Castellum

Var: RunAn, Chalmers, Göteborg

Närvarande: några hundra

Vad sa vd: avgående vd:n Håkan Hellström berättade om ytterligare ett år av god tillväxt, att de 635 fastigheterna över 36 miljoner kvadratmeter har ett värde av 36 miljarder kronor. Tillträdande vd:n, Henrik Saxborn, nämnde bland annat ansvarsfullt företagande, som för Castellum innebär ett samarbete med kommuner om ledaransvarsprogram och även om bolagets genuina intresse för miljö. Mer än 30 procent av de byggnader i Sverige som är klassade som Green Buildings ägs av Castellum. Bolagets satsning på energiförbrukningseffektivisering har för övrigt sparat bolaget 17 procent över tid.

 Vad beslutades:

Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare omval av styrelseledamöter. Och så avtackning av revisor och vd.

Vad gjorde/frågade Folksam:

Frågade om Castellums gröna hyresavtal; om dessa är efterfrågade och om de leder till en högre hyreskostnad för kunden.

Vad svarade bolaget:

Idag finns det 20-25 gröna hyresavtal på plats. Fler är på offereringsstadiet men ännu inte undertecknade. Det är en ökad kostnad att ta fram dessa avtal, då det bland annat kräver en ökad arbetsinsats. Detta är dock något som delas av Castellum och kunden.

Övriga frågor:

Aktiespararna ställde frågor och som vanligt var det någon i publiken som  frågade och undrade om vinvalet till stämman. Förrförra året fick man bara vit, i fjol fick man bara ett glas men i år fick man välja mellan vitt och rött. Och det var bra. En aktieägare ställde även frågor om huruvida bolaget blivit förvånad över att den fastighetskris som drabbat Europa inte drabbade Sverige, eller Castellum. Samma aktieägare var även mot återköp av egna aktier och valde att använda möjligheten att begära votering där samtliga ägare, efter storlek på aktieinnehav, fick redovisa hur de ställde sig till styrelsens förslag. Föga överraskande gick förslaget igenom. Samma aktieägare uttryckte även åsikten att det är fel att de största aktieägarna utgör valberedningen då Castellum är ett bolag utan riktigare dominanta ägare, och att de utgörs av anonyma pensionsbolagen som äger aktier på kortare eller längre sikt.

Övrigt:

Årsstämmor är till sin formalia rätt lik andra årsstämmor. Det som ibland glöms bort är att den klassiska medlemsföreningsregeln en person – en röst inte är densamma på börsbolags årsstämmor där aktieinnehavet styr röststyrkan.