Muta eller Investering

Nu har TeliaSoneras affärer i Uzbekistan hamnat på bordet hos riksenheten mot korruption vid åklagarmyndigheten i Stockholm.  TeliaSonera välkomnar förundersökningen, man har ju inte gjort något fel det vill säga mutat någon, man har gjort en investering.

Vi får hoppas att åklagarens utredning inte gör att TeliaSonera tar chansen att bordlägga den egna externa undersökningen. Det är viktigt att den granskningen fortsätter med oförminskad styrka parallellt med brottsutredningen. Den mutlagstiftning vi haft i Sverige fram tills sommaren 2012 har visat sig ganska oanvändbar när det gäller att ställa någon till ansvar för mutbrott utanför landet. Ingen har åtalats för detta de senaste åtta åren något som också OECD kritiserat Sverige för. OECD ansåg att Sverige behövde:

  • Kraftigt öka insatserna för att undersöka eventuella kopplingar mellan svenska företag och anklagelser om mutor som begås utomlands av mellanhänder, såsom utländska dotterbolag;
  • Se till att de brottsbekämpande myndigheterna har tillräckliga resurser och specialiserad utbildning för att verkställa undersökningar  och
  • Ändra systemet för företagens böter för att säkerställa att företagen är ansvariga för utländska mutor, och även öka de maximala böter för svenska företag som mutat.
Den nya mutlagstiftningen (den är instoppad i 10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott) som trädde ikraft den 1 juli 2012 är betydligt mer drakonisk än den förra.  Vissa handlingar som tidigare var lagliga är nu straffbara. Speciellt bestämmelsen om “Vårdslös finansiering av muta”  bör företag som har aktiviteter i regioner eller länder där korruption är vanligt förekommande bör nogsamt tänka över vad detta innebär för deras investeringar fram över.
Lagen kompletteras med den nya uppförandekoden mot mutor som Institutet mot mutor har fastställt.
Frågan som återstår är dock om det verkligen är ett problem att vissa av våra svenska företags investeringar inte tål en granskning ur ett etiskt perspektiv?