Rapport från årsstämma i Lundin Petroleum 2012

Var:   Grand Hotell, Stockholm

När:  10 maj 2012

Närvarande: ca 500 personer

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor

Vad gjorde Folksam:  Folksam lade fram ett förslag till bolagsstämman :

Lundin Petroleum har tillsammans med flera andra oljeföretag, varit verksamma i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Verksamheten i området har kritiserats av ett flertal frivilligorganisationer såsom Amnesty International, Human Rights Watch och Christian Aid.

I en rapport från 2003 utgiven av Human Rights Watch anklagades flera företag däribland Lundin Petroleum, för brott mot de mänskliga rättigheterna i Sudan. Organisationen hävdar att företagen har varit medvetna om, men blundat för, att regeringen använt vägar, broar och flygfält i oljeregioner för attacker mot civila under det 20-åriga inbördeskriget. Europeiska koalitionen mot oljeberoende i Sudan (ECOS) offentliggjorde 2010 en rapport som riktar kritik mot Lundin Petroleums verksamhet Block 5A i Sudan. Företrädare för Lundin Petroleum har tillbakavisat påståenden om att företaget, dess ledning eller styrelse på något sätt direkt eller indirekt eller genom underlåtenhet att handla varit involverat i några missgärningar i Sudan.

Därför föreslår Folksam att stämman beslutar att ge bolagets styrelse i uppdrag att initiera och finansiera en från företaget oberoende granskning av Lundin Petroleums verksamheter i Sudan och Etiopien. Granskningens huvudsyfte skall vara att utreda de anklagelser om brott mot princip 1 och 2 i FN:s Global Compact samt motsvarande riktlinjer OECD Riktlinjer för multinationella företag som framförts i ovan nämnda rapporter och publikationer. Resultatet av granskningen skall efter avslutandet redovisas för Lundin Petroleums aktieägare samt tillsändas kammaråklagaren vid internationella åklagarkammaren.

Formerna för granskningen utformas lämpligen av Lundin Petroleums styrelse i samarbete med aktieägarna.

Vad svarade  Lundin Petroleum:  VD svarade att styrelsen rekommenderade stämman att rösta emot förslaget. Ett expertutlåtande avgavs av fd överåklagaren Sven-Erik Alheim som stödde styrelsens rekomendation.

VD menade att finansorådet inte var hans starkaste sida men att finanschefen leder arbetet med olika riskscenario där man testar olika nivåer av omkostnadsnivåer och kapitalbehov. Det är en mycket viktig fråga som koncernledningen hela tiden har i fokus.

Övriga frågor:  Flera stämmodeltagare tog upp frågan kring bolagets tidigare verksamhet i Sudan och Etiopien. Bland annat lade en representant för ECOS European coalition on oil in Sudan fram ett antal förslag. Flera stämmodeltagare höll anföranden både för och emot aktieägarförslagen. Protokollet finns här.

Övrig info:  Bolagsstämman stöddes av 22 procent av rösterna på stämman som därmed avslog Folksams förslag. Diskussionen blev stundom intensiv speciellt när en aktieägare av stämmans ordförande ombads sätta sig ner och hålla tyst. ovanligt var också att stämman hade en bisittare till stämmans ordförande.