Rapport från bolagsstämma i TeliaSonera

Var: Cirkus, Stockholm

När: 3 april 2012

Närvarande: ca 600 aktieägare

Vad beslutades:  Sedvanliga beslutspunkter. En man avgick en annan valdes in.

Vad gjorde Folksam: Vi hade förberett ett förslag till bolagsstämman  där vi föreslog  att stämman skulle besluta att ge bolagets styrelse i uppdrag att justera de nuvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag 2011.

TeliaSoneras styrelse  ställde sig positiv till Folksams förslag  och hade  redan  innan stämman fattat beslut om att justera bolagets etiska kod samt föreslog att styrelsens inriktning tydligt skulle anges i protokollet från stämman.

Folksam ställde därför frågor om hållbarhetsarbetet i bolaget.   Enligt TeliaSoneras hållbarhetsredovisning 2011 ska under 2012  en konsekvensbedömning genomföra med fokus på mänskliga rättigheter i syfte att  förbereda en plan för att hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter.  Folksam välkomnade detta men  är tveksam till  det långsiktiga målet.

Ni säger att TeliaSonera år 2020 ska ha full kontroll över hur verksamheten påverkar mänskliga rättigheter och att ni då ska ha ett aktivt arbete för att minska riskerna för att verksamheten kommer i konflikt med humanitära rättigheter. Sju år förefaller vara en rätt lång tid. Kan vd berätta om bakgrunden till att implementeringstiden är så lång?

Vad svarade  TeliaSonera:  VD svarade att 2020 är slutstation men förbättringar ska ske varje kvartal eller år, from förra året.  ( Efter det att Uppdrag granskning den 18 april sände sitt program “Teliasoneras samarbete med diktaturerna”  kan vi nog anta att det inte kommer att dröja sju år.)

Övriga frågor: Aktiespararna tar upp den känsliga frågan om IP telefoni och drar slutsatsen att det kan påverka lönsamheten negativt  och varnar för den höga skuldsättningsgraden i företaget. En äldre herre undrade om varför det är flera blad i teleräkningen. VD är ett under av tålmodighet och svarar snällt på alla frågor, passar faktiskt på att sälja in Telias tjänster vid varje svar dessutom.

Övrig info: VD argumenterade engagerat om vikten av yttrandefrihet på nätet och skydd för mänskliga rättigheter.  Vi ska vara den bästa telekomoperstören som levererar en kundupplevelse i världsklass.  Han säger att de är aktiva i länder där det finns korruption men de jobbar hårt på att hålla verksamheten på rätt sida, TeliaSonera ska bli bäst i Världen.