Rapport från Investors årsstämma

 

Var: Folkets Hus, Stockholm

Närvarande: 641 röstberättigade personer, samt representanter från media och övriga gäster samt Folksams biträde för dagen Per Åhlin från Tre Kronor.

Vad beslutades: vanliga göromål* samt rösta in två nya representanter till styrelsen som samtidigt utökas med två personer.

Vad gjorde Folksam: frågade vd om Investor ställer några hållbarhetskrav på de bolag som de äger helt eller delvis och om man kan se något samband mellan bra hållbarhetsarbete och ökad finansiell avkastning.

Vad svarade Investor: att man ser på varje bolag för sig men att det de har gemensamt är att de driver dessa frågor på sina respektive anpassade sätt. Frågan om hållbarhet är kunddriven och det är viktigt att kunna erbjuda rätt produkter och tjänster, varför det i högsta grad finns en koppling mellan hållbarhetsarbetet och det finansiella.

Övriga frågor: Aktiespararna, vilka jämte Folksam är de som oftast syns och hörs på årsstämmorna, ställde en mängd frågor av finansiell natur. Detta såväl till ordförande som vd samt till revisorerna.

Dessutom pläderade en engagerad aktieägare om de höga lönerna i allmänhet i samhället så länge att stämmans ordförande till slut bad aktieägaren att komma med en fråga till Investor, för det fall att det fanns någon fråga att ställa. Det fanns det inte.

Som medialt uppmärksammat hade en yngre aktieägare nominerat sig själv till att väljas in i Investors styrelse. Aktieägaren menade att hans ungdomliga entusiasm behövdes i en annars åldrande styrelse. Ynglingens förslag röstades, efter många turer om hur det rent valtekniskt skulle utformas, ned.

Fredrika Bremer förbundet ställde även frågor till valberedningens ordförande om hur de ställde sig till att styrelsen utökades med ytterligare två personer, som båda var män. Detta till en styrelse som redan för utökningen hade slagsida ur jämställdhetsaspekt.

Aktieägaren som på annan plats kallats ”Filibustern” hade till årsstämman lämnat förslag att samtliga närvarande aktieägare, via Investor, skulle tilldelas varsitt exemplar av en bok som var mycket kritisk mot Investor och bröderna Wallenberg. Föga överraskande vann detta förslag inget gehör hos aktiemajoriteten på stämman.

Allmänna intryck: Per Åhlin från Tre Kronor hade nappat på erbjudandet som vi lämnade på Folksams intranät att följa med på en årsstämma och fick ta del av en stämma som var rätt annorlunda. De drygt 600 personerna i auditoriet var mot slutet nere i mindre än hälften. Frågorna från aktieägarna var av annan art än vad som oftast frågas och såväl egna nomineringar som aktieägarförslag hör till ovanligheterna.

* Nu har vi i flera blogginlägg nämnt ”vanliga göromål” utan att specificera vad detta innebär. För Investors årsstämma innebar detta nedanstående dagordning. De flesta bolagsstämmor avhandlar samma, eller stora delar, av dessa punkter.

Dagordning för Investor AB:s årsstämma

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Redogörelse för styrelsens och ersättning-, revisions- samt finans- och riskutskottens arbete.
 9. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut om dispositioner beträffande boalgets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
 12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av årsstämman.   
 14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
 15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program för långsiktig aktierelaterad lön.
 18. Förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 19. Förslag till beslut från aktieägare.
 20. Årsstämmans avslutande.