Rapport från SSABs bolagsstämma

 

Var: Clarion Skanstull, Stockholm

Närvarande: omkring 200 pers

Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning och arvode till dessa med mera. Även omval av styrelsen.

Vad gjorde Folksam? Frågade om vilka riktlinjer som gäller för leverantörer och entreprenörer när det gäller hälsa och säkerhet.

Vad svarade SSAB? Vd betonade att hälsa och säkerhet är av största vikt. Bolaget ställer krav och gör tillsammans med entreprenörerna en riskanalys av arbetet de ska utföra. Samtliga olycksfall tittar de noga på. Det finns skyddskommittéer för entreprenörer och lokala säkerhetsutbildningar som hålls löpande för alla enheter.  

Sedan 2010 så tillämpar SSAB principerna i Global Compact och bolaget har även egna affärsetiska regler som styr hur de ska arbeta med leverantörer, vilka bygger på bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. De ställer krav på leverantörerna och uppmuntrar dem att följa SSABs uppförandekod.

Övriga frågor: Aktiespararnas representant pratade länge och väl om bolagets historia innan han kom till frågorna. Ytterligare aktieägare ställde frågor.

Allmänna intryck: Som vanligt ordning och reda med Sven Unger som ordförande.

 

/ Emilie Westholm