Rapport från Handelsbankens bolagsstämma

Var: Vinterträdgården på Grand Hôtel, Stockholm

Närvarande: 1 333 röstberättigade aktieägare plus en hel del anställda på Handelsbanken. Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media

Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning och arvode till dessa med mera.

Vad gjorde Folksam: frågade på vilket sätt Handelsbanken främjar möjligheterna för fler kvinnor att nå ledande befattningar i bolaget och vilka mål som vd har i nära framtid för detta.

Vad svarade Handelsbanken: att de satsar på utbildningsprogram och kurser i jämställdhet och att de uppnått lika många kvinnliga som manliga chefer bland kontorschefer. I alla fall om man räknar kontoren norr om Uppsala. Dessa visar sig dessutom vara självgenerande, det vill säga det är inga problem med flödet av nya kvinnliga chefer.

Övriga frågor: det ställdes många frågor. Väldigt många frågor. Frågestunden som för andra bolag är få till antalet, tog dagens stämma mer än 1,5 timme att gå igenom. Det är tydligt att bankernas och storbolagens bolagsstämmor drar till sig många intresserade och engagerade aktieägare.

Allmänna intryck: Folksams fråga handlade om jämställdhet. Men det är inte bara Handelsbanken som behöver ställa sig frågan om jämbördig kvinnlig representation utan kanske även dess aktieägare. Under stämman figurerade enbart män. Det var män på podiet, manlig revisor, manlig ordförande i valberedningen och samtliga som ställde frågor var män. Den enda kvinnan som talade på stämman var en styrelseledamot som avtackades.