Konserverad solidering

Solvens och konsolidering är termer som flitigt brukas i media de senaste dagarna i samband med pensionssparande. Det kan därför vara på sin plats att friska upp minnet om vad dessa ord innebär.  Jag ska göra ett försök.

 

 

 

 

 

 

SOLVENSGRAD

Detta beskriver förhållandet mellan marknadsvärdet av ett pensionsbolags tillgångar och dess garanterade utfästelser t.ex. de tillgångar ett livförsäkringsbolag har i förhållande till de garanterade åtaganden som finns till kunderna.

 

 

 

 

 

 

KONSOLIDERINGSGRAD

Det är ett mått på värdet av ett bolags samlade tillgångar i förhållande till bolagets samtliga åtaganden. Till exempel ett pensionsbolag förmåga att utbetala inbetalda premier samt den fastställda återbäringen.

Skillnaden är att Solvens endast mäter de garanterade åtagandena t ex garantiränta i förhållande till de marknadsvärderade tillgångarna medan Konsolideringsgrad även innefattar den årliga återbäringen.

Bilderna har jag lånat från Länsförsäkringars  Pension&Försäkring.se

 

 

Folksam säger såhär:

Oavsett det finansiella läget utvecklas värdet med en garantiränta.(Solvensgrad). Bra kapitalförvaltning från vår sida gör att du sannolikt också får återbäring på ditt sparande, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade (Konsolideringsgrad) Garantiräntan är fn 1,75 procent och återbäringen de senaste fem åren ca 4 procent.

Solvens är förstås det man först vill ha upp i ett pensionsbolag. I ett lågränteläge som vi har nu bör den ligga över bankräntan. Men man vill ju ha lite avkastning också och här handlar det om hur hög konsolidering man vågar ta utan att behöva sänka återbäringen.

  • Hög solvens = stabilt bolag som kan garantera att man får tillbaka sitt sparande + lite mer ränta än bankkonto
  • Låg solvens = instabilt bolag som kan komma att behöva sänka den garanterade räntan. Det händer ibland att man sätter grarantiräntan till noll

Så här långt är det nog rätt tydligt för de flesta. Vissa bolag har idag en låg solvens andra har en hög. Detta kan innebära att om man har sina pensionspengar i ett bolag med låg solvens dvs läg betalningsförmåga riskerar att få en lägre pension än de som har sina pengar i ett med högre solvens.

Konsolidering då?

Hög konsolidering och positiv garantiränta = bolaget har lyckats bra med sin kapitalförvaltning men hållit tillbaka återbäringen

Hög konsolidering och noll i garantiränta = bolaget har lyckats bra i sin kapitalförvaltning men rustar sig för sämre tider och håller därför ner den garanterade räntan.

Låg konsolidering = bolaget har betalat ut en hög (för hög?) avkastning på kapitalet som inte matchas av hur bra det gått i kapitalförvaltningen. Bolaget kommer troligen att sänka avkastningen och garantiräntan är troligen redan noll.

Idealläget är förstås hög solvens och lagom hög konsolideringsgrad då kan bolaget garantera en bra ränta samt lämnar troligen även en hög avkastning

Är begreppen fortfarande dunkla? Ingen fara. Du är i gott sällskap.