Tillit, Mod och Intrigitet

KPMG och och advokatfirman Delphi presenterade en intressant undersökning om svenska företags uppförandekoder. Enligt denna har  29% av företagen en värdebaserad kod och  8% en regelbaserad uppförandekod. Det värdebaserade uppförandekoderna  uttrycker företagens kärnvärderingar och ansvaret definierar ansvaret gentemot intressenter medan regelbaserae koder innehåller mer detaljerade normer och regler. De allra flesta företagens koder är en combo av de två kategorierna.  Kärnvärdeskoderna visar på riktningen i den interna kulturen men ger inte en konkret indikation på lämpligt beteende.  Undersökningen tar bland annat upp TeliaSoneras uppförandekod som ett exempel på en lyckad combo av värderingar och regler.  

  • Grundvärderingar: “Vi visar tillit, mod och integritet “
  • Regler: “Vi ska presentera våra tjänster och produkter på ett ärligt sätt “

Rapporten menar att detta bidrar till att anställda kan förstå hur de  mer abstrakta värderingarna kan användas i praktiken. I TeliaSoneras fall blir detta både bra och dåligt. Bra på så sätt att ord och handling har en samklanng. Dåligt på så sätt att det tydligt anges att det är de lokala nationella lagarna som anger gränsen för verksamheten.  I vissa länder kan detta leda till att en konflikt uppstår. Låt mig ta ett exempel:  I Uzbekistan förekommer fortfarande barnarbete, dessutom påtvingat sådant, i samband med bomullsskörden. I mars 2011 stängdes Human Rights Watch kontor på order av myndigheterna. I TeliaSoneras uppförandekod anges tydligt att barnarbete inte accepteras. Det är inte speciellt troligt att uzbekiska barn kommer att tvingas till att arbeta på TeliaSonera men företaget kan komma att spela en viktig roll i informationsspridningen kring barnarbete i landet. Många webbsidor är redan idag förbjudna, censuren är utbredd i landet och kritiska journalister fängslas. Den senaste tiden har vi sett folkliga uppror mot många envåldshärskare. Vad händer den dag oppositionen på allvar börjar sätta sig upp mot Uzbekistans diktator sedan 22 år, Islam Karimov? Vad gör TeliaSonera då?

Den intressanta rapporten om uppförandekoder hittade jag på Dan Brännströms mycket intressanta blogg. Kolla gärna in den. Telia har dessutom en läsvärd blogg om bland annat hållbarhetsfrågor.  Precis som jag vill de nog gärna ha kommentarer.

April 20, 2001