Men vad är kompetens?

Folksams rapport om styrelsekompetens tillkom för några år sedan som ett försök att definiera vad som egentligen menas när man hänvisar till att ”kompetensen ska avgöra vem som sitter i styrelsen”. Detta synsätt innebär att så länge kvinnor är välutbildade nog, ambitiösa nog och intresserade nog så kommer de belönas med en styrelseplats. Implicit innebär detta att kvinnor varken är välutbildade nog, ambitiösa nog eller intresserade nog. För endast omkring 20 procent av styrelseledamöterna i börsbolagen är kvinnor. Men stämmer detta? Och vad är det i så fall för kompetens som kvinnorna saknar? På Folksams avdelning för ansvarsfullt ägande bestämde vi oss för att undersöka den kompetens som styrelserna själva anser att de besitter. Den information som bolagen redovisar om sina ledamöter borde rimligtvis vara den de själva anser är den viktigaste kompetensen, med andra ord ålder, utbildning, vd-erfarenhet och erfarenhet av styrelsearbete samt i vissa fall olika utmärkelser som exempelvis hedersdoktor*.
 
De kriterier som undersöktes var därför dessa, både i den första Styrelsekompetensrapporten 2007 som i den senaste. Den första rapporten visade att de kvinnliga ledamöterna i genomsnitt hade högre utbildning än de manliga. Ingen kvinnlig ledamot saknade akademisk utbildning, det gjorde däremot nära nio procent av de manliga. Männen var i genomsnitt ett par år äldre än kvinnorna och fler av dem hade en erfarenhet som börs-vd – en erfarenhet som i många fall anses som nödvändig för ett styrelseuppdrag. 66 procent av männen hade den bakgrunden, och endast 20 procent av kvinnorna. Men helt nödvändigt är med andra ord inte den erfarenheten eftersom till och med 34 procent av de manliga ledamöterna saknar den. Är du intresserad av att läsa hela rapporten så finns den här: Folksams Styrelsekompetensindex 2007.

Skillnaden i årets rapport är att även ledningsgrupperna undersökts och att grupperna i sin helhet utvärderats. Till vår hjälp har vi tagit Magnus Fredriksson, som är forskare på JMG i Göteborg.

Teorin vi lutar oss på är att ju bredare kompetensbas en grupp besitter, desto större möjligheter finns för lyckade resultat. I kommentarer på di.se har det tolkats som att Folksam anser att ”vem som helst” ska plockas in i styrelserna. Det har vi aldrig ansett, däremot att kompetensbegreppet behöver definieras och utvidgas. Det är inte vi som har valt att redovisa styrelseledamöternas kompetens på det sätt som börsbolagen gör, det är bolagen själva. Naturligtvis finns det många delar av en persons kunskap och talanger som inte ryms i de snäva kriterierna. Likaså borde företagens styrelser ha klart för sig vilken kompetens varje ledamot för sig tillför styrelsen, så att gruppen som helhet inte saknar de perspektiv som krävs för att förstå sin marknad.
 
Men är det inte märkligt att exempelvis lastbilsföretag anser sig ha svårt att hitta kvinnliga styrelseledamöter eftersom de inte känner till teknik eller fordon när samtidigt ett sminkproducerande företag av någon anledning inte tycks ha samma problem med att de manliga ledamöterna inte använder mascara?

Apropå lastbilsföretag så finns ytterligare information att läsa om detta bolag i förordet i Styrelsekompetensindex 2009, där vi för övrigt citerar John Stuart Mill. Trots att man inte kan tro det när man idag läser liberala debattörers syn på feminism så var det i liberalismens gryning som kvinnors rättigheter för första gången på allvar fördes fram.

* De ledamöter som hade titeln hedersdoktor var samtliga män.