It’s difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it

Att ha kontroll över sina risker och kunna styra verksamheten är det VD och ytterst styrelsen som har huvudansvaret för i en bank.  För att kunna göra detta behöver man ha ett system för styrning av verksamheten som är i överenstämmelse med  Finansinspektionens anvisningar. Vissa verksamheter får en bank helt enkelt inte ägna sig åt. Tradingverksamheten  tillhör inte denna kategori och så gör inte heller utlåning till företag och allmänhet. I många fall genererar dessa verksamhet förhållandevis högaintäkter. Ibland sanslöst höga.   Det finns goda skäl att anta att hög avkastning är korrelerad med hög risk. Det är därför befogat att denna typ av verksamheter bevakas extra noga av både styrelsen och ägare.

Den senaste tidens utveckling i HQ Bankfallet visar att Finansinspektionens kontroll i huvudsak fokuseras på att vara domare i efterhand. När Finansinspektionen utövar sitt myndighetsansvar kan det ha gått månader och år.  Det är därmed upp till varje aktieägare och kund att kräva ett tydligt svar på nedanstående frågor innan man kan sitta någorlundatrygg i båten.  En klok regel när det gäller navigering är att man aldrig ska segla sin båt till områden där ens hjärna inte redan varit.

  • Hur har Banken säkerställt att riskkontrollfunktionen inom banken granskar efterlevnaden av bankens system och instruktioner oberoende av själva verksamheten? 
  •  Hur är det säkerställt att riskkontrollfunktionen är tillfredställande bemannad och hur det är säkerställt att de som arbetar där har rätt kompetens?
  • Hur är det säkerställt att VD för banken har tillräcklig kompetens för att bedöma riskerna?
  • Hur säkerställs att bankens styrelse har tillräcklig kunskap om hur verksamheten fungerar, hur avkastningen skapas och vilka risker som är förknippade med verksamheten?
  • Finns det en rutin som innebär att alla påpekanden från finansinspektionen rörande bankens verksamhet rapporteras direkt till styrelsen?

En personlig reflexion är att det är inte rimligt att risker ska uppmärksammas av enskilda “Whistleblowers”  media eller skvaller på sta´n. Det är inte rimligt att finansiella företag behandlas på olika sätt av myndigheterna för att de bedöms ha olika betydelser för den finansiella stabiliteten.  Det är inte rimligt att “tillräcklig kompetens” är något som endast kan fastställas ni efterhand. Det måste finnas en tydlig definition av kompetens i förväg för att problem ska kunna undvikas. Vi ska ha tydliga regler som gäller lika för alla. Det är inte rimligt att beslut om indragna tillstånd ska komma som en obehaglig överaskning för kunder, aktieägare och anställda.

1) Whistleblower är ett engelskt begrepp för en person som anmäler brott, korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att straffas för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal eller – om beskyllningen är riktad mot den egna arbetsgivaren – att bli avskedad eller omplacerad.