Tell Shell

Den senaste tiden har det kommit rapporterom Shells verksamhet i Nigeria. Det är främst Sveriges Radiosom har rapporterat i frågan och bl a haft en svensk dokumentärfilmare som källa.  Att miljömärkta fonderfinns bland investerarna har också uppmärksammats. Är det inte hyckleri, frågar man sig. Av någon anledning saknas dock upprördheten när det gäller “vanliga fonder”dvs fonder som investerar helt efter plånboken. Det förefaller intressantare att klaga på de få som gör något än att kräva att de som inte gör ett kviddevitt ska börja göra något.

Det finns skäl att anta att oljerelaterade föroreningar kommer att öka i framtiden på grund av att industrin tvingas gå till allt mer avlägsna och svåra områden. När olyckor inträffar offshore, på djupt vatten eller i politiskt instabila länder kommer det att bli än svårare att åtgärda. Det är därför angeläget att oljebolagen bevakas noga av myndigheter och investerare. Media och intressegrupper spelar en viktig roll som vakthundar men det är bara investerare och myndigheter som kan ställa krav på bolagen. Ett tecken på detta är att Shells bolag EXPLORATION AND PRODUCTION vill  prospektera efter fossil gas i alunskiffer skånska marker. Entusiasmen för detta äventyr i mitt sommarland är minst sagt måttlig.

I det fall katastrofen redan är ett faktum återstår den legala vägen. Under senare år har det förekommiten rad intressanta fall där stora internationella bolag har blivit stämda i amerikanska eller europeiska domstolar för sina aktiviteter i känsliga områden. Resultatet i dessa fall har hittills varit ganska klent. Det är vanligt att domstolarna beslutar att inte ta upp fallen eftersomman bedömer det som att det inte ligger inom deras område. I vissa fall har det ändå blivit ett positivt resultat. Ett av dessa ärden stämning mot Shell som gjordes inför en amerikansk domstol 1996 då anhöriga till mördade miljöaktivister i Nigeria menade att Shell var delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter sombegåtts av den nigerianska regeringen för att tysta miljön demonstranter emot Shells oljeutvinning i landet. Efter 13 år av tvister och strax innan rättegången, gick Shell med på en förlikning genom att betala $ 15 500 000. Shell vidhöll sin oskuld och hävdade att det inte var inblandade i de påstådda brotten och att det var den nigerianska regeringen begått mot kärandena och deras familjer.

Det är omöjligt att veta hur mycket olja har spillts i Nigerdeltat varje år eftersom företagen och regeringen hålla det hemligt. Men två stora oberoende undersökningar under de senaste fyra åren tyder på att så mycket är spillts ut i havet, i träsk och på land varje år som har gått förlorade i Mexikanska golfen hittills.

En rapport, sammanställd av bland annat WWF beräknas att upp till 1,5 miljoner ton olja – 50 gånger föroreningar somutbröt i Exxon Valdez-olyckan – har runnit ut i deltat under de senaste50 åren. Även Amnestyrapporten från 2009 bedömer det som att stora utsläpp skett. I den rapporten anklagas även oljebolagen för att vara skyldiga till omfattande brott mot mänskliga rättigheter.

Detnu aktuella ärendet gäller ettstörre utsläpp i Nigeria. I maj 2008 fyra nigerianska fiskare och jordbrukare från byn Oruma, i Nigerdeltat regionen, tillsammans med Friends of the Earth-Nederländerna och Friends of the Earth-Nigeria, in en stämning mot Shell i tingsrätten i Haag, Nederländerna, där företaget har sitt internationella huvudkontor. De hävdar att Shell varit försumlig i sin sanering av oljespill i Nigeria och att innevånarnas hälsa påverkades negativt av oljeutsläppet. De hävdar att Shell har underlåtit att följa internationella normer för “best field praxis” i sin nigerianska verksamhet. De söker också skadestånd för förlust av dammar och försörjning. Shell hävdade att de nederländska domstolarna saknade behörighet i ärendet eftersom det gäller ett nigerianskt dotterbolag. Den 30 december 2009 fastställde tingsrätten i Haag att den hade jurisdiktion i fallet. Detta ärende ärpågående. Utfrågningarna är planerade att återupptas sommaren 2010.

Shell, som samarbetar med den nigerianska regeringen i deltat, säger att 98 % av decirka 150 årliga läckorna orsakas av vandalism, stöld eller sabotage av militanta och endast en minimal mängd av försämrad infrastruktur. Det handlar enligt Shell om illegala kranar som monteras på befintlig pipelines främst på de säkerhetsventiler som måste finnas på rören. Enligt Shell spränger tjuvar upp ventilerna för att sedan tappa av och stjäla råolja. Shell uppger också att de ibland inte ges tillfälle att rensa upp föroreningarna, eftersom att lokalbefolkningensom drabbas kan göra mer pengar från den kompensation som trots allt är möjlig att få i landet. Shell uppger att de har ett permanent oljesaneringsteam som arbetar heltid med att rena utsläppen och säger att ”de städar upp om man spiller så snabbt som möjligt så snart som det inträffar. ” Shellsäger 14 000 ton olja läckt ut från deras anläggningar under 2009. De flesta, De två största incidenterna orsakades av extern åverkan – en där bolaget hävdar att tjuvar skadade  borrhålet vid Odidi område och en annan där terrorister bombade Trans Escravos rörledningen.

Miljöorganisationer hävdar å andra sidan att det är oljebolagen som är ansvariga. De många och långa näten med rostande och sönderfrätta rör och tankar, halvt förfallna pumpstationer och gamla pumplock är orsaken till utsläppen tillsammans med alla fartyg som rensar sina tankar.

Det är därför mycket bra att den holländska domstolen beslutat ta upp det aktuella fallet. Stora oljebolag ska inte kunna ignorera sina utsläpp när de förstör lokalbefolkningens försörjning och miljöer. Engagerade och ansvars kännande investerare spelar även här en stor roll. Som ägare kan vi vara med och påverka även stora företag somShell. I våras röstade vi för ett stopp av oljesandsutvinning i bl a Shell. Denna resolution samordnades av ”Fair pension” som är ett brittiskt initiativ för att samordna pensionsfonders aktiviteter. Det ärlovande att företaget har börjat förbereda sig på att fossila transporter är på väg bort. 2050 beräknar man att 40 procent av alla bilar ärinpluggade i elnätet.

Vi på Folksams enhet för ansvarsfullt ägande  kommer att följa rättsfallet i Holland och utvärdera hur Shell agerar i frågan. I dagsläget är det viktigt att stanna kvar som ägare och påverka. Om alla engagerade ägare säljer sina innehav så finns snart inga kvar som kan arbeta för en mer ansvarsfull oljeindustri inifrån bolagen ur ett ägarperspektiv. Det knappast meningsfullt attt ex investera i Philip Morris och som ägare aktivt arbeta för att bolaget ska sluta upp med att tillverka ciggaretter, men som ägare i ett oljebolag finns det många möjligheter att på verka bolaget att ta hänsyn till klimatet och miljön. Detta vore något för alla de “vanliga” fondbolagen som styrs helt av plånboken att beakta. Alla behöver för den skull inte bli “etiska” men ett större tryck skulle kunna vara det som gör att oljebolagen äntligen börjar ta ansvar för sin verksamheti Mexikanska Golfen, i Kanadas oljesandsfält,  i Nigeria och i Skåne.