Oljesand är rysk roulette med klimat och miljö

Utvinning av olja ur kanadensisk oljesand leder till massiva utsläpp av växthusgaser, förstörda ekosystem och förgiftade av vattendrag. Från Folksams sida kommer vi systematiskt använda våra ägarandelar för att förmå BP, Shell och Statoil att dra sig ur den verksamhet som enligt en ny rapport från miljöorganisationen Ceres och undersökningsföretaget Riskmetrics, hotar att bli världens största planlagda miljöförstörande industriprojekt.

Det pågående oljeutsläppet i den mexikanska golfen är en tragisk påminnelse om hur mänskliga misstag och fallerande teknik kan få förödande konsekvenser för känsliga ekosystem. När det otänkbara hände den 20 april och BP:s oljerigg Deepwater Horizon exploderade 75 kilometer utanför Louisianas kust, skulle säkerhetssystem ha trätt in och stoppat oljan. Istället läcker nu hundratusentals liter olja ut i havet varje dag. BP:s svenske ordförande Carl-Henric Svanberg har jämfört oljekatastrofen med kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979. Jämförelsen är träffande men ändå överraskande. Svanbergs poäng var att Harrisburgolyckan inte blev slutet på kärnkraftens historia, utan istället ledde till säkrare kärnkraftverk, och att motsvarande nu kommer att ske med oljeplattformar till havs.

Via pensionssparfonder är Folksam och KPA Pension delägare i BP, och vi känner därför ett ansvar för det inträffade. Att vår ägarandel inte är större än några promille ändrar inte den saken. Vår slutsats av oljekatastrofen är inte att vi ska sälja vårt innehav – tvärtom vill vi använda det ägarinflytande vi kan uppbåda för att påverka BP och de andra energibolag vi investerar i. Vi har ett ansvar – dels för att höja tempot i omställningen mot ett minskat beroende av klimatförstörande fossila bränslen, dels för att åstadkomma en säkrare hantering av de fossila bränslen som ändå utvinns. De stora energibolagen måste vara med och bidra för att detta ska bli verklighet.

Miljökatastrofen i mexikanska golfen är ett faktum som måste hanteras på plats, och vi kan inte göra mer än att hoppas att arbetet med att sanera utsläppen och täta läckan ska gå snabbt. Men det finns potentiella miljökatastrofer som fortfarande kan undvikas. En sådan miljökatastrof, som lurar runt hörnet, hör samman med den storskaliga oljeutvinning ur oljesand som planeras i ett område i Kanada, stort som hela Grekland. Vissa branschanalytiker bedömer att området innehåller mer än hälften av den olja som finns tillgänglig för investeringar för västerländska företag. Oljesanden under den kanadensiska urskogen är en tjärliknande massa av sand och sandstenar, där porutrymmena mellan sandkornen är fyllda med tunga rester av bergolja. Praktiskt taget alla internationella oljebolag, inklusive BP, Shell och Statoil, har gjort stora satsningar för att försäkra sig om att få ta del av denna enorma fossila kladdkaka. I egenskap av delägare i dessa bolag gör vi allt vi kan för att stoppa verksamheten – och vi kommer allt närmare resultat i vår strävan. Vid årets bolagsstämma i Statoil röstade Folksam, tillsammans med bland andra Greenpeace och WWF, för en resolution om att bolaget helt ska upphöra med oljeutvinning ur oljesand i Kanada. Företrädare för 1,8 procent av aktierna röstade för resolutionen. Det kan låta som en blygsam andel, men det är ett steg i rätt riktning och det är dessutom tio gånger fler än förra året. När motsvarande förslag nyligen presenterades på BP:s stämma var andelen aktieägare som antingen stödde resolutionen eller avstod från att rösta emot hela 15 procent, vilket är en tiofaldig ökning jämfört med föregående år. På Shells stämma var andelen 11 procent som vägrade stödja företagsledningens rekommendation.

En ny rapport från miljöorganisationen Ceres visar att oljesandshanteringen utgör ett miljöhot som kan bli värre än oljekatastrofen i mexikanska golfen. Ovanpå detta kommer allvarliga sociala konsekvenser för områdets urinvånare. Vi delar kritiken och drar för vår del slutsatsen att energibolagen har mycket starka finansiella skäl att avstå från hanteringen av oljesand. Produktion av råolja från oljesand förstör landskap och förbrukar upp till fyra liter vatten för varje liter olja som framställs. Vattnet hamnar i giftiga dammar för anrikningssand, som redan i dag täcker ett område stort som Washington DC. Trots att verksamheten har pågått i 40 år har ingen producent ännu återställt en avfallsdamm. Dammarna medför risker för spridning till angränsande marker och vattenreservoarer, och kan skapa hälsoproblem i kringliggande samhällen. Ett dammbrott skulle få katastrofala följder. Samtidigt förvandlar oljesandprojektet en allt större del av Kanadas urskog – i dag en av världens största kolsänkor – till en av de snabbast växande källorna till utsläpp av koldioxid. Ceres slår i sin rapport fast att energibolagens brådska att utveckla oljesandsutvinning innebär stora finansiella risker. För att motivera planerade investeringar på 120 miljarder dollar i utbyggnadsprojekt under nästa årtionde behövs ett stabilt oljepris på minst 65 dollar per fat, möjligen över 95 dollar.

Dessutom innebär framtida priser på koldioxidutsläpp en stor osäkerhetsfaktor. Men allvarligast av allt är att verksamheten skapar kända problem som vi saknar lösningar på. Ännu har ingen sett slutnotan för katastrofen i mexikanska gulfen – en fullskalig utvinning av oljesand i Kanada kan bli ännu dyrare. Att investeringarna i oljesand trots detta vuxit sig så stora beror på att energibranschen har få andra fossila alternativ att utveckla. Men innan vi har sett en tydlig och långsiktig strategi för att möta de miljömässiga, klimatmässiga och sociala hoten kommer vi fortsätta att verka för att de energibolag som vi investerar i ska skrota sina planer på oljeutvinning ur oljesand. Det finns gott om andra investeringar att göra, inte minst på området förnybar energi. Tillsammans med andra mindre ägare kan vi knuffa de stora bolagen i rätt riktning. Sammantaget har fondbolag som förvaltar världens alla pensionssparares pengar en enorm potential att påverka. Långt ifrån alla är med på tåget, men utvecklingen går åt rätt håll. Vår uppmaning till CarlHenric Svanberg och övriga ledare för energibranschens internationella storspelare är enkel: lämna Kanadas oljesand där den är! Det är det bästa ni kan göra både för vår planet och för era aktieägare.