Kompetenta män

Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu. Folksams Jämställdhetsbarometer visar att jämställdhetsarbetet i de svenska börsföretagen har tagit fart i alla fall i de större börsbolagen.  Fortfarande är dock tre av fyra styrelseledamöter män.

Är anledningen till att andelen kvinnor inte ökar att män är mer kompetenta? För att göra karriär krävs det naturligtvis erfarenhet, stor förståelse för den bransch eller verksamhet man verkar i och goda kontakter. Men för att nå toppen gäller det även att bli rekryterad dit. Vid dagens rekryteringar tillsätts såväl chefer som styrelseledamöter genom att de som redan befinner sig i maktpositioner söker i sina nätverk efter personer de litar på och trivs med.

Resultatet blir ofta att man rekryterar någon med en snarlik bakgrund, i stället för någon somskulle bidra till en mångfald som skulle ha berikat och stärkt företaget. Erfarenheter från verkligheten visar att förmågan att leda företag och att skapa ekonomiskt värde i börsbolag finns hos både män och kvinnor. Trots det handlar diskussionen alltför ofta om skillnader mellan könen snarare än en värdering och bedömning av kompetens och meriter individer emellan.

Det finns skäl att anta att ledarförmåga i näringslivet förhåller sig på samma sätt som inom politiken – att de individuellt icke könsbundna skillnaderna är vida mer betydelsefulla än de generella skillnader som kan finnas mellan kvinnor och män. Möjligen finns det ett visst stöd för att normalfördelningskurvan är något flackare för män än för kvinnor. Att det med andra ord finns något fler manliga stolpskott och företagsgenier än vad det finns kvinnliga sådana.

Inom politiken är andelen kvinnliga politiker på både hög och låg nivå klart större än andelen kvinnliga chefer och ledare i näringslivet. Jämför man rekryteringsprocesserna inom politiken och näringslivet är dock likheterna påfallande; meritvärderingen är i många fall otydlig och mycket handlar fortfarande om släktskap och representativitet. Skillnaderna mellan dessa två styrsystem i samhället ligger i stället i det faktum att kvinnor i det politiska systemet utgör hälften av valmanskåren.

I kraft av sitt antal har kvinnor kommit att bli en allt viktigare politisk grupp. De politiska partierna har i stor utsträckning använt självpåtagen kvotering som ett medel att höja sin kompetensnivå och därigenom sin attraktionskraft bland väljarna. Varannan damernas är numera ofta en självklarhet i rekryteringsprocessen av politiska företrädare. Det torde vara ytterst få, både bland väljare och folkvalda, som förespråkar en tillbakagång till en situation där kvinnor saknades i den politiska ledningen.