Tur eller skicklighet?

Många menar att det inte går att få en hållbar avkastning från aktiv förvaltning. Marknaden är rationell och genomlyst, alla fakta är redan kända. Det finns tom ett skämt på detta tema:

 En indexförvaltare och hans kompis går över en gata, det ligger en 100-lapp på marken. Indexförvaltaren tar inte upp den. Vännen frågar varför han lät den ligga. Den finns inte, säger förvaltaren, om den hade funnits skulle någon annan redan ha tagit upp den.

För en privat pensionssparare är en investering i en Indexfond nästan alltid bäst.  En index fond är just en passiv investering vars  mål är att leverera en avkastning som motsvarar ett jämförelseindex.   Burton Malkiel klassiska “A Random Walk Down Wall Street” , från1973 håller fortfarande.  För typiska enskilda investerare, utan särskilt tillgång till information,  är antagligen den bästa ekonomiska råd de någonsin kommer att få: Det är svårt att konsekvent slå marknaden, särskilt efter avgifter. En passiv strategi kommer att lyckas bättre i det långa loppet.

Kompisarna Alfa & Beta

ALPHA-BETADet finns alltså mycket som talar för att aktivitet inte alltid är en vinnande strategi när man förvaltar pengar långsiktigt. Det finns många studier gjorda på området och den vanligaste strategin inom kapitalförvaltning är numera att man kombinerar aktiv och passiv förvaltning. Man har en Alfa och en Beta del i portföljen.  Genom att separera Alfa & Beta, kan en investerare på ett enklare sätt allokera sina pla­ceringar så att önskad portföljstruktur uppnås. Framför allt skapar denna separation förutsättningar för en kostnadsef­fektiv förvaltning eftersom investerare (både privatperso­ner och institutioner) bör kunna få tillgång till ren beta­exponering, det vill säga indexförvaltning, mycket billigt eller rent av kostnadsfritt. Inom alfaförvaltning betalar man huvudsakligen ett arvode baserat på prestation.

Att separera Alfa & Beta inom kapitalförvaltning är en modell som professionella investerare använt under många år. 

  • Alfa står för avkastningen som är oberoende av riskpremier i de finansiella marknaderna.
  • Beta står för den passiva delen där avkastningen följer marknadens utveckling: index.

Alfaexponering kan skapas med hjälp av hedgefonder eller annan aktiv kapitalförvaltning som över tiden förväntas generera avkastning som är oberoende av riskpremier i de finansiella marknaderna. Avkastningen i sådana placeringar kan förväntas vara konkurrenskraftig i förhållande till risk­tagandet över tiden.

Betaexponering, det vill säga mark­nadsavkastning, kan i sin renaste form uppnås genom olika indexförvaltningsprodukter. ( från Brummer life)

AP-fonderna tillämpar redan alfa/beta separering till en viss del. Borg vill nu att de helt ska släppa Alfaspåret och helt gå över till Beta/passiv/indexföraltning. Det kan mycket väl vara så att han har rätt i denna fråga även om det är ett dystert besked till finansindustin som har som affärside att försöka slå index. Men att det skulle vara så är långt ifrån bevisat och entydiga stöd finns varken i teori eller praktik. I själva verket är frågan i allra högsta grad öppen om huruvida institutioner, genom sofistikerad finansiell ingenjörskonst, på ett passivt sätt verkligen kan fånga alla tänkbara källor till avkastning i den globala ekonomin, eller om någon  aktiv förvaltning  (dvs Alfa avkastning) alltid förbli utanför räckhåll för  institutioner.   En hel bransch – Hedgefondbranschen, livnär sig gott på den där 100-lappen som kanske inte finns.

Hur gör norrmännen?

goingseparateways2-170x139Den 2 september i år tillsatte Oljefonden en extern granskning  för att avgöra huruvida man ska fortsätta med aktiv förvaltning.  I utredningen som ska vara färdig 2010 kommer internationella experter  att yttra sig i frågan. De har också bett Norges Bank att utarbeta en detaljerad plan över hur en aktiv förvaltning ska konstrueras för uppnå överavkastning. Här skulle våra svenska politiker kunna hämta mycket matnyttigt. Anders Borgs förslag skulle dessutom bli mycket mer lättsmälta om de grundade sig på fakta istället för på patripoitik.  Och som sagt vilken väg norrmännen än väljer så sätter de sitt ansvar som en aktiv ägare högt. Högsta möjliga avkastning hänger med nödvändighet ihop med etik och miljö på lång sikt

Läsa mer

Th Journal of portfolio management

Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk

 The Bogle Financial Markets Research Center