Rädsla för Lagen?

En ilsken bankir Morgan, från Wikipedia

En ilsken bankir Morgan, från Wikipedia

Man skulle kunnat tro att Kollegiets för svensk bolagsstyrnings förslag till reglering av ersättningar till de högsta cheferna i börsens bolag, skulle vara ett tydligt förtroendegivande förslag  som ligger mycket nära EU Kommissionens rekommendationer särskilt som att de befintliga reglerna i bolagslagen är på förslag att helt tas bort. Så är dock  knappast fallet och det är mycket tveksamt om detta är svaret på luttrade aktieägares böner om ett regelverk som återger förtroendet för näringslivet.
Kollegiets bonus regler har inte kommit till på grund av att fondbolag och storägare har fått nog av undermåliga belöningssystem utan är istället ett resultat av att en statlig utredning: Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.(SOU 2009:34) inte anser att  att bestämmelserna om ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag är värda att reglera i svensk lagstiftning och att de istället borde ersättas med självreglering.

Finansinspektionen delar dock inte utredningens optimistiska syn på marknadens förmåga till självreglering utan skriver i sitt remissyttrande: ”att det sänder direkt felaktiga signaler till företagen och samhället i stort att föreslå en återgång till självreglering i en fråga som har så stor betydelse för förtroendet för aktiemarknaden och den finansiella sektorn”.

Det blir rent  komiskt   när de säger att styrelsen ska ”överväga om en viss del av utbetalningen av ersättningen ska villkoras av att de prestationer som den grundas på är hållbara över tid”. Är det tillräckligt att ”överväga”? Precis som styrelserna ”överväger” att bolaget ska ta hänsyn till klimatet? Eller när valberedningen ”överväger” att rekrytera styrelsemedlemmar av båda könen?

Jag skriver om detta i en debattartikel i Dagens Industri. Jag tycker att lagens  främsta uppgift i det häravseendet är att se till att bolagsledningarna inte utnyttjar detförtroende som de har fått från aktieägarna. Ersättningsreglerna ska också ge aktieägarna en bättre insyn.

Det är fritt fram att ge synpunkter på Kollegiets förslag ett par veckor framåt. Dessvärre är nog prognosen för några större förändringar rätt dyster. En av förklaringarna till detta är att kollegiets ledamöter till en stor del är en del av problemet istället för lösningen.

Eftersom jag är optimist av naturen så hoppas jag ändå på ett mirakel. Det har hänt förr. När President Franklin D. Roosevelt, Joseph P. Kennedy, Sruppdraget somordförande för landets Finansinspektion var det många som befarade att detta skulle bli en katastrof eftersom attKennedy Sr var ökänd för ett antal tveksamma börsaffärer. Det visade sig emellertid att det var ett genidrag att sätta bocken somträdgårdsmästare och under Kennedy Sr:s tid  reformerades U.S. Securities and Exchange Commission, SEC:s arbete på ettgenomgripande sätt. Hans kunskap om definansiella marknaderna gjorde honom väl skickad  att identifiera de områden som krävde uppmärksamhet från tillsynsmyndigheten. En av de viktigaste reformerna var kravet för företagen attregelbundet arkivera årsredovisningar hos SEC istället förhos bankirfirman Morgan (just detföregångaren till Morgan Stanley). När den sluge FRD  fick frågan hur han vågadesätta en sån skurk som chef för inspektionen svarade han ” It takes one to catch one“.