Förbättra värden & världen så får ni bonus

I dag är det dagen B i G-20 Pittsburgh.  De  20 ledande industriländernas ledare ska sätta ner foten beträffande restriktioner för löner och bonus i banker och sätta upp ramar för finansiell verksamhet mer generellt.

Tim Geithner, USA: s finansminister, säger att man “faktiskt är mycket nära” i frågor som rör ersättning och bank reglering. Det verkar finnas en samsyn i att ersättningssystemen har uppmuntrat ett  överdrivet risktagande och att detta i sin tur bidrog starkt till den finansiella jordbävningen.

Det är egentligen pinsamt att en fråga om vad en viss gubbe ska få i lön har kommit att dominera ett av de viktigaste politiska mötena. Borde de inte egentligen diskutera klimatfrågan, fattigdomsbekämpning, fredsfrågan, nedrustning, mänskliga rättigheter och hur världen ska komma till rätta med det faktum att nära hälften av jordens befolkning inte kan läsa och skriva? Istället ska de lägga tid på en fråga som ett ansvarsfullt näringsliv borde ha klarat av att reglera för länge sedan.

Jag har ett radikalt förslag:

Låt gubbarna få sina höga löner men koppla utbetalningen tilltre indikatorer;

  • Milleniemålen
  • Klimatmålen
  • Långsiktig avkastning

Håll inne alla extra ersättningar till 2015 och har ingen förbättring skett så sätt in rubbet på FN:s konto.

1. Utrota fattigdom och svält
Mellan åren 1990 och 2015 ska andelen människor som lever på mindre än en dollar per dag halveras. Samtidigt ska andelen som lider av hunger halveras.

2. Utbildning för alla år 2015
Alla flickor och pojkar ska få grundskoleutbildning senast 2015.

3. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor
Utbildningsskillnader beroende på kön skall elimineras helst före 2005, men inte senare än 2015.

4. Minska barnadödligheten
Dödligheten bland barn under fem års ålder skall minska med två tredjedelar fram till år 2015.

5. Minska mödradödligheten
Mödradödligheten skall minska med tre fjärdedelar fram till år 2015.

6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar skall hejdas innan 2015.

7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling
Andelen människor utan tillgång till rent vatten skall halveras före 2015. Livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden skall ha förbättrats före 2020.

8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete
Ett öppet, rättvist och icke-diskriminerande handels- och finanssystem ska utvecklas. Behoven hos de minst utvecklade länderna ska beaktas. Biståndet ska höjas till 0,7% av BNI (bruttonationalinkomsten).