Vem sviker Wallenborg?

Veckans Affärers Cecila Aronsson skriver i veckan en intressant artikel om förspelet till SEB problematiken kring rörliga löner och diverse regeringskontakter. Enligt VA:s källor skulle Borg och regeringen ha frångått en muntlig överenskommelse med SEB där man givit carte blanche att höja ledningens nivå trots reglerna i bankstödsprogrammet. Om detta stämmer har jag ingen aning. Jag ger dock gärna min bild av hur diskussionerna gick inför stämman.

Jag är en stor vän av öppenhet, även om det inte alltid går att återge alla turer i ett skeende. Ibland är man dessutom bunden av sekretessavtal. De diskussioner som rörde ersättningsfrågorna är värda att belysa. Här är min bild av diskussionerna:
 
Det stämmer att bankens ersättningskommitte diskuterade lönefrågan med vissa institutionella ägare. I alla fall med mig. Diskussionen rörde två områden
1. Om VD skulle kunna behålla sin bonus för 2008.
2. Hur lönesystemet var kopplat till LTIP
 
I de diskussioner jag deltog i nämndes inte att nivån på lönehöjningen för VD var 2 Mkr. Inget sas heller om att SEB hade fått några speciella löften från regeringen i lönefrågan. Diskussionerna fördes samtidigt som andra diskussioner pågick angående nyemissionen. Diskussionerna hölls separata med olika företrädare från bankens sida men under samma intensiva period om ca 2 dagar. Företrädare för SEB har jag alltid upplevt som mycket professionella och korrekta i denna typa av överläggningar.
 
Jag fick en direkt fråga angående nr 1. Jag sa då att med tanke på att banken skulle behöva ta in nytt kapital så skulle det se mycket märkligt ut att samtidigt ge VD en extra ersättning utöver den fasta för 2008. Men jag sa också att eftersom det fanns ett avtal i botten så var det ingen fråga för ägarna utan endast för VD själv att ta ställning till. Jag sa att det faktum som gjorde att bonus kunde anses som intjänad trots att banken hamnat i en sådan kritisk situation att den behövde ett kapitaltillskott visade att det fanns något fundamentalt fel i beräkningsgrunden. Jag upplevde det som att man i från bankens sida var mycket angelägen om att nyemissions förslaget inte skulle störas av en bonus debatt. De bankföreträdare jag talade med bekräftade också det som redan framkommit beträffande att ta bort rörliga lönedelar för 2009 och endast utbetala fast lön.
 
Beträffande nr 2 så är det på det viset att det långsiktiga belöningsprogrammet kallat LTIP , som i SEB:s fall är ett aktiesparprogram med viss rabatt, för den enskilde individen finansieras genom att ledande befattningshavare avsätter en del av den rörliga lönen. I och med att den rörliga bonusen togs bort försvann den tidigare möjligheten att finansiera LTIP. Detta framställdes av bankföreträdarna som ett problem då man då skulle behöva ta av den fasta lönen alt eget privatkapital för att kunna delta i LTPI. Jag frågade då om tanken var att man skulle höja den fasta lönedelen till nivåer som matchade individens tänkta tilldelning i LTPI. Banken bekräftade då att det fanns sådana tankar. Inget sas dock om nivåer utan endast att skälet var att “tvinga/motivera” VD och övriga chefer att delta i LTPI. SEB:s LTPI är ett rätt tufft program som bla kräver en bättre utveckling än konkurrenter. Det är därför inte självklart att alla vill delta. Programmen som löpte mellan 1999 och 2003 var väsentligt generösare i sin utformning. Efter kritik från bl a Folksam ändrades villkoren till de nuvarande. Jag påpekade det faktum att regeringen kommit med lönehöjningsbegränsningar för att tillåta deltagande i de olika stödprogrammen men fick ingen direkt reaktion. Jag tror att man nämnde att man hade kontakter med regeringskansliet men inte om vad. Att man skulle ha fått något löfte om att höja lönen retroaktivt från 1 januari sas det inget om. Jag sa att jag kunde förstå problematiken men jag underströk också att vi som ägare inte hade att ta ställning till VD:s lön (det är styrelsens uppgift) utan endast till det förslag till Ersättningspolicy som skulle komma att föreläggas stämman. Vi skulle komma att analysera denna närmare och eventuellt ställa kompletterande frågor kring denna. Jag sa att det vore bra om man beskrev problematiken ikring LTPI på ett tydligt vis för att inte riskera att få kritik i efterhand när det uppdagades vilken nivå VD:s lön hade hamnat på.
 
På själva stämman så togs inte frågan om höjning av den fasta lönen upp överhuvud taget i anslutning till punkten om Ersättningspolicyn. Man talade endast om att den rörliga bonusen var borttagen för 2009. Det var därför jag ställde en konkret fråga kring nivåerna på löneökningen. Jag blev också lite förvånad över att ordförande bara drog policyn och verkade vara beredd att gå direkt till beslut eftersom jag i förväg hade meddelat att jag ville ställa frågor.

När sedan MW svarade lite svävande att höjningen skulle vara marginell kunde i alla fall jag inte tro annat än att man hade frågan under kontroll. Jag visste inte på stämman att VD redan hade fått 2 Mkr i höjd lön på stämman. Jag har talat med några andra institutioners företrädare och inte heller de hade fått dessa uppgifter i förväg. Något om några löften från Borg eller Odell har jag aldrig hört talas om.