Svag ersättningspolicy

Endast den fasta lönen baseras på olika kriterier. Rörlig lön är slopad. Pg av Borg & CO enligt MW.  I tidigare ersättningspolicy fastslogs att rörlig lön utbetalas efter avslutat verksamhetsår i relation till uppfyllandet av de särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommits med befattningshavaren vid årets början.

Med tanke på att resultat, volymtillväxt och kundnöjdhet nämndes som exempel på verksamhetsmål finns det skäl att anta att om man hade behållit rörlig lön i år så skulle den ändå inte ha fallit ut. Man avstår alltså från något man ändå inte skulle fått.

Hur kommenterar ni detta, frågade jag.

2008 års rörliga lön används dessutom delvis, för att på individnivå, finansiera deltagandet i det långsiktiga incentiv programmet. Man kan därför anta att de fasta lönerna kan komma att höjas.

Hur mycket kommer den fasta då att höjas?

MW svarar ; Målen finns kvar men utan koppling till rörlig lön.  Man justerar lönen men det kommer inte att påverka totalen mer än mariginellt. Policyn gäller bara den högsta ledningen. (Kan det finnas rörlig lön längre ner i organisationen? Troligen).

Det blir för dürt,  tyckte MW om att skifta vd:s pension till en premiebestämd.

Där har han fel. Det blir lika dyrt med förmånsbestämda men de syns inte förrän i framtiden. Det är en hel del fd direktörer som kostar otroliga summor bland annat för att de blivit så gamla. Ju äldre de blir desto mer kostar de och vi vill ju inte önska livet ur dem!