Kärt barn har många namn

Liten lathund över hur lönerna i näringslivet är uppbyggda och vad de kallas. Jag tror jag har fått med alla men eftersom uppfinningsrikedomen när det gäller att hitta på nya system för eget gagn verkar vara outtömlig så kan jag inte garantera att jag fått med alla varianter. Kommentera gärna om ni har några ytterligare varianter.

Faror med belöningssystem
Ledningen kan utnyttja bolagets egendom för egna syften
Ledningen kan ha en annan riskattityd än aktieägarna
Ledningens planeringshorisont kan avvika från aktieägarnas

Fakta om aktierelaterade belöningssystem

Företag som har aktierelaterade incitamentsprogram har inte en bättre värdeutveckling än företag som inte har aktierelaterade incitamentsprogram.
Företag som har aktierelaterade incitamentsprogram har en värdeutveckling som motsvarar eller som är sämre än den hos företag som inte har aktierelaterade incitamentsprogram.

Tilläg med anledning av kommentar:  Som Viveka påpekar så spelar skattesystemen (och viljan att undvika eller minska skatt) en central roll för att floran av lönesystem vuxit vilt.  De olika förmåner och ersättningssystem som tagits fram har därför anpassats för att maximera utfallet för förmånstagaren. Detta är i sig inget konstigt. Men man kan inte låta bli att undra om inte den nitiska beskattningen  av löner och ersättningar har medverkat till att systemen med tiden blivit allt mer tekniskt svåra för aktieägarna att sätta sig in i och förstå. Detta gäller inte bara i Sverige utan också i bonusarnas moderland USA.

Olika typer av ersättningar

Fast lön
Den fasta lönen för skall vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig lön
Rörlig lön är en ersättning som varierar på ett förhand bestämt sätt. Den baseras på utfallet av olika kriterier som t ex vinst per aktie, avkastningen på kapital eller fastställda mål för den verksamheten. Den är kopplad till individens, teamets eller hela företagets resultat. Det maximala utfallet av den årliga rörliga lönen är fastställt i procent av den fasta lönen. Den rörliga lönen kan kallas till exempel bonus, provision eller resultatlön.Syftet med bonus är att motivera medarbetarna till bättre resultat än vad man kan med fasta löneformer. Rörliga lönedelar för säljare kallas oftast provision. Provision är vanligen en procentuell ersättning som betalas ut i förhållande till uppnådd försäljning.
Aktiebaserade ersättningssystem
Olika typer av aktierelaterad ersättning vars utfall påverkas av och står i förbindelse med ett bolags aktiekursutveckling. andra benämningar är incitamentsprogram eller belöningsprogram. Dessa riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att rekrytera, motivera och behålla medarbetare eller uppmuntra till delägande i företaget eller koncernen. Många former av belöningsprogram är aktierelaterade och storleken på belöningen är kopplad till aktiekursens utveckling. Några exempel är; aktier med inskränkande villkor, aktiesparprogram, köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner och syntetiska optioner.

Exempel på utländska termer som avser belöningsprogram är; Stock Options, Restricted Stock, Restricted Stock Units, SARs (Stock Appreciation Rights).

Dessa typer av system ger innahavaren rätt att teckan aktier till ett visst förutbestämt och ofta rabatterat pris

Skuldebrev
Konvertibla skuldebrev = kallas också konvertibler och är en sorts räntebärande värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en viss tidpunkt till ett visst pris

Optioner
Teckningsoptioner = är en rätt till nyteckning av aktier och förutsätter att nya aktier emitteras

Köpoptioner = Kallas även Restricted Stock Units – RSU och är en rätt att köpa aktier och förutsätter att de befintliga aktieägarna förbinder sig att sälja aktier till ett visst pris vid ett visst tillfälle. Som förutsättning för att få aktier ställs krav på fortsatt anställning och när intjänandeperioden (vesting) är fullgjord får du aktier.

Syntetiska optioner = Kallas även Stock Appreciation Rights – SAR och innebär att sistället för förvärv av aktier ger dessa innehavaren rätt till ersättning i form av kontanter om kursen på företagets aktier överstiger det på slutdagen avtalade lösenpriset

Personaloptioner  = utmärks av att den har inskränkande villkor som knyter dig till din anställning eller uppdrag. Personaloptionen kan inte säljas. Personaloptioner får man oftast gratis och de har i jämförelse med övriga typer av optionsprogram lång löptid, ofta 10 år. Personaloptioner är vanligt förekommande utomlands och benämns då, stock options, utgivaren av optionsprogrammet är då det utländska moderbolaget i koncernen.  

Gratisoptioner = är ingen option utan endast en benämning på optionssystem som delas ut utan att förmånstagaren behöver betala något för dessa.

Aktiesparprogram = är möjlighet att via ett sparande, vanligen i form av löneavdrag, köpa ett visst antalaktier antingen till ett förmånligt pris eller genom att varje köpt aktie ger en eller flera aktier på köpet.

Aktieprogram = är en tilldelning av aktier under en viss tidsperiod. Aktierna intjänas enligt de förutbestämda villkor som finns reglerade i avtal för att sedan fritt kunna överlåtas.

Vinstandelssystem
Vinstandelssystem omfattar vanligen samtliga anställda i ett bolag. Vinstandelssystem fördelas oftast via vinstandelssystem. Dessa är till sin juridiska karaktär personalstiftelser.

Pension
Består av olika pensionsplaner som t ex ITP-plan. Till detta läggs ofta en premiebaserad pension eller en förmånsbaserad sådan.

Avgångsvederlag
Uppsägningslön som numera sällan uppgår till mer än två år. Ibland reduceras avgångsvederlaget med inkomster från annan anställning eller uppdrag.

Övriga förmåner
Uppgår vanligen till begränsat värde och består av förmåner som bil, bostad, städhjälp, gymkort osv.’

Exempel på icke-ekonomiska belöningar:
Uppmärksamhet
Återkoppling och erkännande
Utvecklande arbete
Kompetensutveckling
Karriärplanering
Mentorskap
Bra ledarskap
Dialog och samverkan
Flexibla arbetstider
Distansarbete

 Läs gärna denna utmärkta Magisteruppsats från 2008 Incentive programs – to the owners advantage?
Författare: Gustafsson, Nina
Svensson Emanuelsson, Sara

Ännu fler modeller
 
Tantiem
Gratifikationer
Avgångsvederlag
Bonus till anställda
Kostnadsersättningar
Förmåner
Bostadsförmån
Kostförmån
Bensinförmån
Bilförmån
Ränteförmån
Drivmedelsförmån
Garageförmån
Parkeringsförmån
Personalrabatter
Hemhjälp
Hyresförmån
Tidningar till anställda
Städning till anställda
Födelsedagspresent
Hemlånedatorer
Hemförsäkring
Personalvårdsförmåner
Kaffe, te, kaka, bulle
Gymkort
Förfriskningar
Motion & friskvård
Frukt och grönt
Gåvor till anställda
Julgåva
Jubileumsgåva
Minnesgåva
Blommor till anställda
Presentkort till anställda
Pensionsförsäkring
Avsättning pensionsstiftelse
Sjuk och hälsovård
Företagshälsovård
Hälsoundersökning
Personalrepresentation
Julbord
Personalfest
Traktamenten
Bilersättningar
Milersättningar
Drivmedelsersättningar
Ersättningar trängselskatter
Parkeringsavgifter
Parkeringsböter
Grupplivförsäkring
Sjuklöneförsäkring
Semesterlöneförsäkring
Ersättningar arbetskläder
Lån till anställda
Arbetsredskap