Är Finansinspektionen här?

Undrar en deltagare. Nej tydligen inte.  Ingen räcker upp handen.

Tot är 36 miljoner aktier representerade på stämman, 333 st aktieägare 47 % av kapitalet.

Jag ska justera protokollet. Men ordföranden Axel Callsendorf kallade mig Camilla, tja varför inte.

Nu är det kontrollbalansräkngen som ska avhandlas. En dyster läsning som alla sådana. Kapitalet understiger hälften.

Fällman beskriver situationen. Han har själv investerat 10 Mkr (som han förmodligen nu förlorat). Han beskriver  hur han tillsatte en ny VD Eriksson (från SHB och ordf i Fondhandlareföreningen), ny CFO, ny jurtist chef och ny Risk Manager.

Förändringsarbete tar tid, säger Fällman. Man fokuserade på Private Banking snarare än Securities.  30 styrelsemöten sedan årsskiftet.

Nu visar han en bild på kursutvecklingen i finanssektorn hösten 2008. Utförsslopen är brant mot höger. Han beskriver hur man under Q3  drog ner balansräkningen från 46 till 33 miljarder.

Kredit reservering om 1 mljard 24 oktober gör att luften går ur aktien.  Fram till denna dag har FI inte riktat allvarlig kritik mot bolaget. Nu gör man det.

Marknadens kraftiga reaktion gör att likviditets brist uppstår. 27 okt får man en kredit om 1 Miljard från Riksbanken. Dan efter får man 5 Miljarder i checkräkning.

Nu satt man med den första skriftliga kritiken från FI men med andrum pg av krediten.  FI säger att man har haft en otillåten exponering samt en felhantering av fondbolaget. Fondbolaget var ingen big deal under sommaren när man hade kontakter med FI. Den stora exponeringen kom till redan 2004. Reducerades under 2008. Juli 2008 blev den otillåten pg av ett kraftigt kursfall. Styrelsen får då info och beslutar att engagemanget ska ner. FI är kontinuerligt informerad under hösten.

Det är svårt att sälja i en kraftigt fallande börs. Positionerna var dessutom tunga. Styrelsen gav en tydlig t direktiv till ledningen – ta ner engagemanget dvs sälj sälj sälj. Ledningen gjorde inte detta.

FI ville att man skulle leta upp en ny större ägare som sköt till kapital. Det hittade Fällman i BöösBlad.

10 nov börsstopp. KL 15 00 , FI drar tillståndet. KL 15 01 går Gälden in och säger nu äger vi bolaget.   Kl 15 03 ges  tillståndet tillbaka man får endast en varning. Det går ej att överklaga FI´s indragning eftersom man gav det tillbaka efter 2 min. Samma personal, samma VD samma verksamhet men är det OK. Varför?

Fällman tycker:

1. Pröva om det gick rätt till i FI. Det är en viktig rättsprincip att man kan få chansen att få sin sak prövad i domstol.

2. Prövning i tingsrätt av riksgäldens beslut om Riksgälden är ägare eller panthavare.

3. Prövning i tingsrätt om bolaget dvs aktieägarna har rätt till övervärden vid försäjning.

Stämningen är klar men inte inlämnad. Varför tycker en statlig myndighet att det är fel att ett myndighetsbeslut prövas i domstol?

Fällman talar väl och länge för att stämman ska fatta beslut om att driva processen. Huvudskälen är ansvar mot aktieägarna och rättsprinciper.

Börsen tänker inte öppna för handel. Kanske kan handel komma igång på mådag via en inoficiell handel. Detta är en uppgift för den nya styrelsen.

Det finns lite kapital kvar faktiskt. tillräkligt mycket för att fortsätta bråka.