Jag vet vad jag gör, jag är inte bankdirektör…

… Så lät Tomas Ledin:s 80-tals hit Du kan lita på mig.  Borde man då inte förstatliga alla banker genast? Min främsta invändningar mot förstatligandet  är att en sådan åtgärd omedelbart skulle drabba Sveriges alla innevånare mycket hårt. Svenska löntagare är via sina pensionsbesparingar i stor utsträckning också ägare i bankaktier. Om dessa förstatligades skulle dessa aktier var värdelösa och värdet på pensionssparandet omedelbar påverkas mycket negativt. En stor osäkerhet skulle också sprida sig till hela aktiemarknaden eftersom risken för att man skulle komma att förstatliga fler bolag är uppenbar. Om inte det finansiella systemet fungerar drabbas hela ekonomin av lägre tillväxt och därmed arbetslöshet. Dessutom är staten som ägande är ingen garanti för att ett företag, bank eller annat ska fungera. Fannie May och Freddy Mac i USA kom just till efter ett statligt initiativ. Svenska statliga SBAB har egentligen samma ursprung och de håller inte väsentligt lägre räntor än andra banker. Samma sak med Nordbanken. Man kan visserligen anse att staten borde vara återhållsam med kreditgivning och säga till sina bolåneinstitut och banker att ha högre räntor än vad privata banker skulle ha. Då får man visserligen en lägre risk men många ekonomiska projekt kan då inte finansieras och det blir svårt att köpa hus eller bil.
Det är olyckligt att ställningskriget mellan myndigheter och banker nu har utbrutit. För den enskilde bolånekunden har det varit uppenbart att lanseringen av planen inte lett till någon förändring. Från banksektorns sida har å andra sida tystnaden varit talande. Inga kritiska synpunkter har hörts från bankerna kring Kungsträdgården i Stockholm, men av de fyra stora är det endast Swedbank som har sagt att man går med. Denna tvekan är naturligtvis oroväckande. Kanske är det så som LO:s avående chefsekonom Dan Anderssonsäger att planen innebär en extra bankskatt som alla låntagare får vara med och betala iform av en maffig räntemariginal. Kundernas förtroende för bankerna riskerar att urholkas än mer. Tiden håller på att rinna ut och situationen riskerar att förvärras om det program som var tänkt att stabilisera marknaden istället fungerar som en stoppkloss i maskineriet.
Det vi i dagligt tal kallar ekonomi handlar egentligen om individer som både samarbetar och är beroende av varandra. När den ena producerar varor säljer den andra tjänster och genom att specialisera sig uppnår alla totalt en större effektivitet än som annars varit möjlig om vi alla skulle göra allt själva.
Ekonomi handlar också om att välja. Med den lön en person får för sitt arbete så köper han eller hon saker som producerats av andra. Beroende av hur populär en produkt är så justeras priset på den. Som en osynlig hand anpassas marknadens utbud till kundernas efterfrågan, som Adam Smith beskrev det för över 200 år sedan. Detta innebär samtidigt att allas behov inte alltid kan tillgodoses. Resurserna är helt enkelt begränsade och ojämnt fördelade. Därför handlar ekonomi om att välja.  Valen som gör styrs ofta av principen att ändamålen helgar medlen. Därmed inte sagt att det är en bra princip, eller att det är helt självklart hur den skall tillämpas. Kortfattat går principen ut på att om syftet är bra nog får alla medel användas, men det betyder inte att allt är tillåtet. Samtidigt finns det inget man inte får bryta lite mot ibland. En idé som kan sägas komma från Niccolò Machiavelli, en av de viktigaste källorna till renässansens politiska idévärld, och hans verk Fursten.
När det  visade det sig att Carnegie brutit mot banklagstiftningen och Finansinspektionen drog in tillståndet att bedriva bank var situationen sådan att det inte gicka att göra mycket annat än att staten tog över ägandet.  Att  staten  går in som ägare i syfte att reda upp i röran och sedan sälja till någon lämplig ägare är både ansvarsfullt och növändigt. Ett mål för dagens banker borde vara att göra valet att bidra till att finansmarknaden stabiliseras, även om det skulle innebära att något måste offras på vägen. Det är inte endast rätt ur moralisk synpunkt, utan även sett till det målet.